HOTĂRÂRE

privind închirierea prin licitație publică pe o perioadă de 2 ani a terenului

în suprafață de 6,5 m2 situat în Municipiul Târgoviște,

Parcul Chindia

 

              Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară astăzi, 29.03.2022, având în vedere:

§  Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 7502/03.03.2022, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. a) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

§  Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 8690/11.03.2022 întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. b) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile anexei 5h la HCL nr. 283/09.11.2015, republicată în baza H.C.L. nr. 333/24.11.2021 privind aprobarea indexării impozitelor și taxelor locale pentru anul 2022;

§  Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§  Prevederile art. 129 alin. (2) lit. c) și alin. (6) lit. a), art. 317, art. 332, art. 333, art. 338 din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019;

       În temeiul art. 139 alin. (3) lit. g) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, adoptă următoarea

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă închirierea prin licitație publică, pe o perioadă de 2 ani, a terenului aparținând domeniului public al Municipiului Târgoviște, în suprafață de 6,5 m2, situat în Municipiul Târgoviște, Parcul Chindia, vizavi de locul de joacă pentru copii, în vederea desfășurării activității de prestări servicii (amplasare jocuri pentru copii), bun imobil având următoarele date de identificare:

Număr de inventar: 7001501

Valoare de inventar: 1195,23 lei.

Art. 2 Se aprobă documentația de atribuire (fișa de date a procedurii, caiet de sarcini, contract de închiriere – cadru, formulare și modele de documente) conform anexelor.

Art. 3 Prin Dispoziția Primarului se va constitui comisia de evaluare, din componența căreia vor face parte și următorii consilieri:

             Alexandru Bugyi

Dan-Alexandru Tică

Dan-Iulian Mărgărit

      Art. 4 Prețul de început al licitației este de 35 lei/m2/lună.

Art. 5 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Direcția de Salubritate, comisia ce va fi constituită și pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgoviște.  

 

                                                        CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

      PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                           SECRETARUL GENERAL

                                                                              AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

           prof. Monica-Cezarina Ilie                                jr. Chiru-Cătălin Cristea

                   

 

Nr.   139

Tgv. 29.03.2022

Redactat 2 ex.

   cons. Diana Ion