HOTĂRĀRE

privind stabilirea limitelor mandatului reprezentantului

Municipiului Tārgovişte īn Adunarea Generală a Acţionarilor

 la societatea MUNICIPAL CONSTRUCT S.A.

 

        Consiliul Local Municipal Tārgovişte, īntrunit īn ședință ordinară, astăzi, 23 aprilie 2021,  avānd īn vedere:

§ Rapoartele de specialitate īnregistrate sub nr. 12081/07.04.2021 și nr. 12082/07.04.2021, īntocmite īn conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. b) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§ Prevederile Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§ Prevederile O.G. nr. 26/2013 privind īntărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Ordinului 3818/2019 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli al operatorilor economici, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia;

§ Prevederile Ordinului nr. 58/2021 privind principalele aspecte legate de īntocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor, precum şi pentru reglementarea unor aspecte contabile;

§ Prevederile Ordinului nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare;

§ Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Tārgovişte;

§ Prevederile art. 129 alin. (2) lit. a) și alin. (3) lit. d) din Codul Administrativ Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2020, cu modificările și completările ulterioare;

     Īn temeiul art. 139 alin. (3) lit. a) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2020, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRĀRE:

 

Art. 1 Se aprobă limitele mandatului reprezentantului Municipiului Tārgoviște īn Adunarea Generală a Acţionarilor la societatea MUNICIPAL CONSTRUCT S.A., īn care se vor supune spre aprobare punctele de pe ordinea de zi, potrivit procurii speciale prevăzute īn anexa care face parte integrantă din prezenta hotărāre.

Art. 2 Cu aducerea la īndeplinire a prezentei hotărāri se obligă Primarul Municipiului Tārgovişte, reprezentantul Municipiului Tārgovişte īn AGA la societatea MUNICIPAL CONSTRUCT S.A., dna. Alina-Loredana Eftene şi pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Tārgoviște.

 

                                                            CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

       PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                     SECRETARUL GENERAL

                                                                           AL MUNICIPIULUI TĀRGOVIȘTE,

               jr. Cătălin Rădulescu                                 jr. Chiru-Cătălin Cristea

                       

 

 

Nr.   135

Tgv. 23.04.2021

 Redactat 2 ex.

           cons. DAPL Mariana-Luminița Ungureanu

 

 

            Municipiul Tārgovişte                                                                                                        Anexa  la H.C.L nr. 135/23.04.2021

Consiliul Local                                                                                                                  

 

PROCURA SPECIALĂ

pentru participarea la Şedinţa Adunării Generale a Acţionarilor

 la MUNICIPAL CONSTRUCT S.A.

 

Municipiul Tārgovişte, prin Consiliul Local, MANDATEAZĂ pe reprezentantul său numit prin HCL nr. 243/26.11.2020, dna. ALINA-LOREDANA EFTENE să exercite dreptul de vot aferent acţiunilor deţinute şi īnregistrate īn Registrul Acţionarilor pentru punctele de pe ordinea de zi, astfel:

 

1.Să aprobe realizarea bugetului de venituri şi cheltuieli, pentru anul 2020, conform anexelor care fac parte integrantă din prezentul mandat.

 

  Pentru _____X______  Īmpotrivă___________   Abţinere___________    

 

 

2.  Să aprobe situațiile financiare anuale la data de 31.12.2020, conform anexelor care fac parte integrantă din prezentul mandat.

 

  Pentru ______X_____ Īmpotrivă___________   Abţinere___________

                                                

               

       PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                     SECRETARUL GENERAL

                                                                           AL MUNICIPIULUI TĀRGOVIȘTE,

               jr. Cătălin Rădulescu                                 jr. Chiru-Cătălin Cristea