HOTĂRĀRE

privind aprobarea realizării bugetului de venituri si cheltuieli

(execuție bugetară) pentru anul 2020

al societății ECO-SAL 2005 S.A. Tārgoviște

 

Consiliul Local Municipal Tārgoviște, īntrunit īn ședință ordinară, astăzi, 23 aprilie 2021, avānd īn vedere:

§ Raportul de specialitate īnregistrat sub nr. 13255/16.04.2021, īntocmit īn conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. b) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

§Prevederile Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020;

§ Prevederile O.G nr. 26/2013 privind īntărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, cu modificările şi completările ulterioare;

§ Prevederile HG nr. 935/2019 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat īn plată ;

§ Prevederile Anexei 6 din Ordinul nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli al operatorilor economici, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia;

§ Prevederile H.C.L. nr. 96/2020 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al societății ECO-SAL 2005 S.A. Tārgovişte pentru anul 2020;

§ Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Tārgovişte;

§  Prevederile art. 129 alin. (2) lit. a) și alin. (3) lit. d) din Codul Administrativ Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2020, cu modificările și completările ulterioare;

       Īn temeiul art. 139 alin. (3) lit. a) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2020, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRĀRE:

 

Art. 1 Se aprobă realizarea bugetului de venituri si cheltuieli (execuție bugetară) pentru anul 2020 al societății ECO-SAL 2005 S.A. Tārgoviște, conform anexelor.

Art. 2 Cu aducerea la īndeplinire a prezentei hotărāri se obligă Primarul Municipiului Tārgoviște, societatea ECO-SAL 2005 S.A. Tārgovişte, Direcţia Economică şi pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Tārgovişte.

 

                                                           CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

       PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                     SECRETARUL GENERAL

                                                                           AL MUNICIPIULUI TĀRGOVIȘTE,

               jr. Cătălin Rădulescu                                 jr. Chiru-Cătălin Cristea

        

                 

 

Nr.   132

Tgv. 23.04.2021

 Redactat 2 ex.

           cons. DAPL Diana Ion