HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal

„Schimbare de destinație din locuință unifamilială regim de înălțime S+P+1+M în spațiu comercial, cazare, birouri și activități liberale”,

Târgoviște, str. Calea Domnească, nr. 198, județ Dâmbovița,

beneficiar Societatea ZIZI S.R.L.

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 29.03.2022, având în vedere:

§  Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 9243/16.03.2022, întocmit în  conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. a) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§  Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 9256/16.03.2022, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. b) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată;

§  Prevederile art. 47 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile Ordinului 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, cu modificările și completările ulterioare;

§  Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§  Prevederile art. 129 alin. (2) lit. c) și alin. (6) lit. c) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 139 alin. (3) lit. e) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

                          

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal „Schimbare de destinație din locuință unifamilială regim de înălțime S+P+1+M în spațiu comercial, cazare, birouri și activități liberale”, Târgoviște, str. Calea Domnească, nr. 198, județ Dâmbovița,

 beneficiar Societatea ZIZI S.R.L.

Art. 2 Se stabilesc încadrarea funcțională în UTR 2, funcțiunea dominantă IS-zonă instituții publice și servicii de interes general, respectiv următorii indicatori urbanistici: POTmax = 45% ; CUTmax = 1,35; RMH: P+3, Hmax. cornișă = 8,00 m, Hmax. coamă =11,0 m.

Art. 3 Prezenta hotărâre intră în vigoare în termen de 5 zile de la data comunicării către Instituția Prefectului-Județul Dâmbovița și Planul Urbanistic Zonal are valabilitate de 24 luni.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Direcția Urbanism și pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgoviște.

 

                                                         CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

      PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                           SECRETARUL GENERAL

                                                                              AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

           prof. Monica-Cezarina Ilie                                jr. Chiru-Cătălin Cristea

                   

Nr.   131

Tgv. 29.03.2022

Redactat 3 ex.

  cons. Diana Ion