HOTĂRÂRE

pentru modificarea HCL nr. 23/30.01.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Extindere, reabilitare (consolidare, recompartimentare), modernizare și echipare Creșa nr. 13”

 

       Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 29.03.2022, având în vedere:

§ Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 9177/16.03.2022, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. a) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

§ Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 9178/16.03.2022, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. b) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile O.U.G nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Ordinului nr. 863/2008 pentru aprobarea Instrucțiunilor de aplicare a unor prevederi din Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Ordinului nr. 1851/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare localăcu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile Ordinului MDRAPFE nr. 3407/2017 privind aprobarea listei obiectivelor de investiții și sumele alocate pentru finanțarea prin programul PNDL, în perioada 2017-2020;

§  Prevederile HCL nr. 23/30.01.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Extindere, reabilitare (consolidare, recompartimentare), modernizare și echipare Creșa nr. 13”, cu modificările și completările ulterioare;

§ Devizul general defalcat pe surse de finanțare, actualizat la terminarea lucrărilor în cadrul contractului de execuție lucrări;

§ Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 129 alin. (2) lit. b) alin. (4) lit. d) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019;

       În temeiul art. 139 alin. (3) lit. d) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, adoptă următoarea

HOTĂRÂRE:

 

Art. I Se modifică articolul 1 al H.C.L. nr. 23/30.01.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Extindere, reabilitare (consolidare, recompartimentare), modernizare și echipare Creșa nr. 13”, ca urmare a actualizării Devizului general (la terminarea lucrărilor), după cum urmează:

„Art. 1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul: „Extindere, reabilitare (consolidare, recompartimentare), modernizare și echipare Creșa nr. 13”, astfel:

 

Indicatorii tehnico - economici ai investitiei:

 

1.Valoare totală (INV) , inclusiv TVA:  6.576.221,61 lei (1.329.389,02 euro), din care:

- Construcții montaj (C+M), inclusiv T.V.A:   5.464.241,25 lei (1.104.601,21 euro).

- Dotări și Active necorporale, inclusiv T.V.A:   526.062,66 lei (106.344,03 euro).

  Curs valutar  la data de 01.02.2022: 1 euro = 4.9468lei.

2. Durata de realizare (luni): 24 luni;

     Capacități (în unități fizice și valorice):

Dimensiuni construcție

Cresa

Regim de înălțime

Stehnic+ P+1E

Suprafața construită

  876,26 mp

Suprafața constr. desfășurată

1327,22 mp

Categoria de importanță

C

Clasa de importanță

II

 

       P.O.T = 32%

       C.U.T = 0,59

Alți indicatori specifici domeniului de activitate în care este realizată investiția, după caz”.

Art. II Orice alte prevederi contrare prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea.

Art. III Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Directia Managementul Proiectelor, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgoviște.

 

                                                         CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

      PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                           SECRETARUL GENERAL

                                                                              AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

           prof. Monica-Cezarina Ilie                                jr. Chiru-Cătălin Cristea

                        

 

Nr.   123

Tgv. 29.03.2022

Redactat 2 ex.

    cons. Mariana-Luminița Ungureanu