HOTĂRÂRE

privind stabilirea limitelor mandatului reprezentantului Municipiului Târgoviște în Adunarea Generală a Asociaților

 la societatea MUNICIPAL SECURITY S.R.L.

 

           Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară, astăzi, 29.03.2022, având în vedere:

§ Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 9922/22.03.2022 întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin (8) lit. a) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

§ Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 9923/22.03.2022 întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin (8) lit. b) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 317/2021 privind bugetul de stat pe anul 2022;

§ Prevederile O.G nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Ordinului nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;

§ Convocatorul Adunării Generale a Asociaților nr. 519/22.03.2022;

§ Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§  Prevederile art. 129 alin. (2) lit. a) și alin. (3) lit. d) din Codul Administrativ Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2020, cu modificările și completările ulterioare;

           În temeiul art. 139 alin. (3) lit. a) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2020 cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă limitele mandatului reprezentantului Municipiului Târgoviște în Adunarea Generală a Asociaților la societatea MUNICIPAL SECURITY S.R.L., în care se va supune spre aprobare punctul de pe ordinea de zi, potrivit procurii speciale prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă reprezentantul Municipiului în Adunarea Generală a Asociaților la MUNICIPAL SECURITY S.R.L, dna. Alina-Loredana Eftene, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgoviște.

 

                                                        CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

      PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                           SECRETARUL GENERAL

                                                                              AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

           prof. Monica-Cezarina Ilie                                jr. Chiru-Cătălin Cristea

                      

Nr.   122

Tgv. 29.03.2022

Redactat 2 ex.

   cons. Mariana-Luminița Ungureanu

 

Municipiul Târgoviște                                                                                                                        Anexa la HCL nr. 122/29.03.2022

Consiliul Local   

 

                                                                                            

PROCURA SPECIALĂ

pentru participarea la Ședința Adunării Generale a Asociaților

la societatea MUNICIPAL SECURITY S.R.L.

 

Municipiul Târgoviște, prin Consiliul Local, MANDATEAZĂ pe reprezentantul său numit prin HCL nr. 26/25.02.2021, dna. Alina-Loredana Eftene exercite dreptul de vot aferent părților sociale deținute și înregistrate în Registrul Asociaților pentru punctul de pe ordinea de zi, astfel:

 

 

       Să aprobe bugetul de venituri si cheltuieli, pentru anul 2022, al societății Municipal Security S.R.L și indicatorii de performanță ai directorului societății, pentru anul 2022, conform anexelor la prezentul mandat.

 

Pentru _____X_____     Împotrivă_________   Abținere________    

 

 

                                                                CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

      PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                           SECRETARUL GENERAL

                                                                              AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

           prof. Monica-Cezarina Ilie                                jr. Chiru-Cătălin Cristea