HOTĂRÂRE

privind aprobarea tarifelor ce se vor practica

de societatea ECO-SAL 2005 S.A. pentru activitățile de întreținere și amenajare de spații verzi și de curățenie în piețele și oborul

din municipiul Târgoviște

 

      Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară, astăzi, 29.03.2022, având în vedere:

§ Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 10048/22.03.2022, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin (8) lit. a) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

§ Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 10049/22.03.2022, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin (8) lit. b) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile H.G. nr. 1071/2021 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată;

§ Prevederile Contractului de prestări servicii nr. 28350/14.09.2018;

§  Prevederile H.C.L nr. 344/12.09.2018 privind aprobarea tarifelor ce se vor practica de societatea MUNICIPAL CONSTRUCT S.A. și societatea ECO-SAL 2005 S.A. Târgoviște la încheierea contractelor de lucrări și prestări servicii cu Municipiul Târgoviște și instituții din subordinea Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 129 alin. (2) lit. a) și alin. (3) lit. d) din Codul Administrativ Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2020;

            În temeiul art. 139 alin. (3) lit. a) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2020, adoptă următoarea

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Începând cu data de 01.04.2022 se aprobă nivelul tarifelor maximale pe care le va practica societatea ECO-SAL 2005 S.A. pentru activitățile de întreținere și amenajare de spații verzi și de curățenie în piețele și oborul din municipiul Târgoviște, conform anexelor 1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Orice alte prevederi contrare prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă societatea ECO-SAL 2005 S.A., Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgoviște.

    

                                                         CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

      PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                           SECRETARUL GENERAL

                                                                              AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

           prof. Monica-Cezarina Ilie                                jr. Chiru-Cătălin Cristea

                        

 

Nr.   121

Tgv. 29.03.2022

Redactat 2 ex.

   cons. Mariana-Luminița Ungureanu