HOTĂRÂRE

pentru modificarea HCL nr. 24/30.01.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Extindere, reabilitare (consolidare, recompartimentare), modernizare şi echipare Creşa nr. 14”, Târgoviște, jud. Dâmbovița

 

        Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 28.01.2021, având în vedere:

§ Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 2114/20.01.2021, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. a) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

§  Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 2115/20.01.2021 întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. b) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţelor publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

§ Prevederile H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, cu modificările şi completările ulterioare;

§ Prevederile O.U.G nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, cu modificările şi completările ulterioare;

§ Prevederile Ordinului nr. 863/2008 pentru aprobarea Instrucţiunilor de aplicare a unor prevederi din Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, cu modificările şi completările ulterioare;

§ Prevederile Ordinului nr. 1851/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare localăcu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Ordinului MDRAPFE nr. 3407/2017 privind aprobarea listei obiectivelor de investiții și sumele alocate pentru finanțarea prin programul PNDL, în perioada 2017-2020;

§ Prevederile HCL nr. 24/30.01.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Extindere, reabilitare (consolidare, recompartimentare), modernizare şi echipare Creşa nr. 14”, Târgoviște, jud. Dâmbovița, cu modificările şi completările ulterioare;

§ Devizul general defalcat pe surse de finanțare, actualizat după încheierea ultimului act aditional (Ad. Nr. 6) la terminarea lucrărilor în cadrul contractului de execuție lucrări;

§ Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§ Prevederile art. 129 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019;

        În temeiul art. 139 alin. (3) lit. a) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. I Se modifică articolul 1 din cuprinsul H.C.L. nr. 24/30.01.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții Extindere, reabilitare (consolidare, recompartimentare), modernizare şi echipare Creşa nr. 14” Târgoviște, jud. Dâmbovița, ca urmare a actualizării Devizului general, după cum urmează:

„Art. 1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul: ”Extindere, reabilitare (consolidare, recompartimentare), modernizare şi echipare Creşa nr. 14 Târgoviște”, astfel:

 

Indicatorii tehnico - economici ai investiției:

 

1.Valoare totală (INV), inclusiv TVA:                   4.565.779,78 lei, din care:

- Construcții montaj (C+M), inclusiv T.V.A:        3.605.092,35 lei

- Dotări și Active necorporale, inclusiv T.V.A:        445.354,16 lei

 

 2. Durata de realizare (luni): 21 luni;

 

    Capacități (în unități fizice și valorice):

 

Dimensiuni construcție

Cresa

Regim de înălțime

Stehnic+ P+1E

Suprafața construită

493.89 mp

Suprafața constr. desfășurată

907,47mp

Categoria de importanță

C

Clasa de importanță

II

 

P.O.T = 23%

C.U.T = 0,46

Alti indicatori specifici domeniului de activitate in care este realizata investitia, dupa caz.”

Art. II Orice alte prevederi contrare prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea.

Art. III Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgoviște, Directia Managementul Proiectelor, Direcţia Economică şi pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgoviște.

 

 

                                                               CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

       PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                      SECRETARUL GENERAL

                                                                            AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

                ec.  Alexandru Bugyi                                         jr. Silvia-Elena Stanca

       

              

 

Nr.   12

Tgv. 28.01.2021

 Redactat 2 ex.

          cons. DAPL Mariana-Luminița Ungureanu