HOTĂRÂRE

privind completarea Actului Constitutiv al Societății Servicii Publice Municipale Târgovişte S.R.L.

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 31.03.2021, având în vedere:

§  Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 10716/29.03.2021, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. b) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile art. 204 din Legea Societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile art. 5 și art. 12 lit. j) din Actul Constitutiv al Societății Servicii Publice Municipale Târgovişte S.R.L.;

§ Prevederile H.C.L. nr. 117/30.03.2018 privind înființarea societății SERVICII PUBLICE MUNICIPALE TÂRGOVIȘTE S.R.L.;

§ Prevederile H.C.L. nr. 152/07.03.2019 privind completarea Actului Constitutiv al societății SERVICII PUBLICE MUNICIPALE TÂRGOVIȘTE S.R.L;

§  Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§  Prevederile art. 129 alin. (2) lit. a) și alin. (3) lit. d) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

     În temeiul art. 139 alin. (3) lit. h) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc), art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se completează articolul 5 „Obiectul de activitate” din Actul Constitutiv al Societății Servicii Publice Municipale Târgovişte S.R.L. cu următoarea activitate secundară cod CAEN: 4520 – Întreținerea și repararea autovehiculelor.

Art. 2 Se mandatează domnul Eugen Pătrașcu, administratorul Societății Servicii Publice Municipale Târgovişte S.R.L. pentru a duce la îndeplinire prezenta hotărâre precum și pentru a efectua formalitățile la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Dâmbovița.

Art. 3   Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, domnul Eugen Pătrașcu şi pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgovişte.

 

                                                 CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

      PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,               SECRETARUL GENERAL

                                                               AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

             prof. Monica-Cezarina Ilie                      jr. Chiru-Cătălin Cristea

       

 

Nr.  119

Tgv. 31.03.2021

 Redactat 2 ex.

cons. DAPL Mariana-Luminița Ungureanu