HOTĂRÂRE

privind aprobarea tarifelor ce se vor practica

de societatea MUNICIPAL CONSTRUCT S.A. la încheierea contractelor

 de lucrări și prestări servicii cu Municipiul Târgoviște și instituții

din subordinea Consiliului Local Municipal Târgoviște

 

           Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară, astăzi, 29.03.2022, având în vedere:

§ Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 9924/22.03.2022, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin (8) lit. b) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Contractului de achiziție nr. 28351/14.09.2018 încheiat între Municipiul Târgoviște și societatea MUNICIPAL CONSTRUCT S.A;

§ Prevederile Hotarârilor Consiliului de Administrație al societății Municipal Constrct S.A. nr. 25/22.12.2020 și 33/29.12.2021;

§ Prevederile H.C.L nr. 15/31.01.2019 privind aprobarea tarifelor ce se vor practica de societatea MUNICIPAL CONSTRUCT S.A. la încheierea contractelor de lucrări și prestări servicii cu Municipiul Târgoviște și instituții din subordinea Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§  Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§  Prevederile art. 129 alin. (2) lit. a) și alin. (3) lit. d) din Codul Administrativ Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2020;

    În temeiul art. 139 alin. (3) lit. a) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2020, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Începând cu data de 01.04.2022 se aprobă nivelul tarifelor pe care le va practica societatea MUNICIPAL CONSTRUCT S.A. la încheierea contractelor de lucrări și prestări servicii cu Municipiul Târgoviște și instituții din subordinea Consiliului Local Municipal Târgoviște, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 De la data prevăzută la art. 1, H.C.L nr. 15/31.01.2019 își încetează aplicabilitatea.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă societatea MUNICIPAL CONSTRUCT S.A., Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgoviște.

 

                                                                CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

      PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                           SECRETARUL GENERAL

                                                                              AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

           prof. Monica-Cezarina Ilie                                jr. Chiru-Cătălin Cristea

                        

 

Nr.  119

Tgv. 29.03.2022

Redactat 2 ex.

  cons. Mariana-Luminița Ungureanu