HOTĂRÂRE

privind actualizarea prețului de înstrăinare pentru terenurile situate în zona Sagricom a municipiului Târgoviște și vânzarea directă a unui lot de teren, atribuit în condițiile Legii nr. 15/2003

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 31.03.2021, având în vedere:

§  Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 8901/11.03.2021, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. a) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

§  Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 8902/11.03.2021, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. b) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile art. 8 din Legea nr. 15/2003 referitoare la sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§  Raportul de evaluare întocmit de Societatea EXPERT EVALUĂRI S.R.L.

§  Solicitările dnei. Vitomireanu Ioana, înregistrate cu nr. 3674/20.10.2020 și 5038/10.02.2021;

§  Prevederile HCL nr. 278/27.07.2018 privind actualizarea prețului de înstrăinare pentru terenurile situate în zona Sagricom a municipiului Târgoviște, atribuite în condițiile Legii nr. 15/2003;

§  Avizele comisiilor de specialitate a Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 129 alin. (2) lit. c) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

   În temeiul art. 139 alin. (2) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. dd), art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă actualizarea prețului de înstrăinare pentru terenurile atribuite în condițiile Legii nr. 15/2003, situate în zona Sagricom a Municipiului Târgoviște la prețul de 17,66 euro/mp la care se adaugă TVA.

Art. 2 Prețul de 17,66 euro/mp la care se adaugă TVA este valabil pentru anul 2021-2022.

Art. 3 Se aprobă vânzarea directă a terenului în suprafaţă de 246,30 m2, situat în str. Laura Stoica, nr. 11 către dna. Vitomireanu Ioana, conform Legii nr. 15/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, la un preţ de 17,66 euro/mp la care se adaugă TVA.

Art. 4 Se mandatează Secretarul Municipiului Târgoviște, jr. Chiru-Cătălin Cristea sau un funcționar desemnat de Primarul Municipiului Târgoviște se prezinte în fața notarului public pentru încheierea contractului de vânzare.

Art. 5 Cheltuielile ocazionate de perfectarea în formă autentică a contractului de vânzare sunt în sarcina cumpărătorului.

Art. 6   Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgoviște, Serviciul Cadastru Imobiliar, Agricol, Banca de Date – Registrul Agricol,  membrii Comisiei de stabilire a criteriilor analiză şi repartizare a loturilor cămin de casă şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

                      

                                             CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

      PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,               SECRETARUL GENERAL

                                                               AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

             prof. Monica-Cezarina Ilie                      jr. Chiru-Cătălin Cristea

       

 

 

Nr.  118

Tgv. 31.03.2021

 Redactat 2 ex.

           cons. DAPL Mariana-Luminița Ungureanu