HOTĂRÂRE

privind aprobarea situațiilor financiare ale Municipiului Târgoviște

  încheiate la data de 31 decembrie 2021

 

           Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară, astăzi, 29.03.2022, având în vedere:

§  Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 9845/21.03.2022 întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. a) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

§    Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 9846/21.03.2022, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. b) din Codul administrativ,  adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile art. 57 alin. (4) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile O.G. nr. 81/2003 privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituțiilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile OMFP nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii;

§  Prevederile OMFP nr. 1536/2021 pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2021, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile OMFP nr. 6/2022 privind transmiterea situațiilor financiare anuale centralizate întocmite de instituțiile publice la 31 decembrie 2021 și pentru completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.177/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2017 și pentru modificarea altor norme metodologice în domeniul contabilității; 

§    Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§   Prevederile art. 129 alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. a) și b) din Codul Administrativ Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2020;

       În temeiul art. 139 alin. (3) lit. a) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2020, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă situațiile financiare ale Municipiului Târgoviște, încheiate la data de 31.12.2021, conform anexei I care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă evidențierea unor active fixe necorporale în contul „ Rezultatul reportat din anii precedenți, la data de 31.12.2021”, conform anexei II care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgoviște, Direcția Economică, Serviciul Contabilitate și pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgoviște.

 

                                                        CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

      PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                           SECRETARUL GENERAL

                                                                              AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

           prof. Monica-Cezarina Ilie                                jr. Chiru-Cătălin Cristea

                   

 

Nr.   116

Tgv. 29.03.2022

Redactat 2 ex.

   cons. Diana Ion