HOTĂRĀRE

privind trecerea din domeniul public al Municipiului Tārgovişte īn domeniul public al Judeţului Dāmboviţa a unui teren īn suprafață de 489 m2, situat īn Municipiul Tārgovişte, strada Tudor Vladimirescu

 

Consiliul Local Municipal Tārgovişte, īntrunit īn şedinţă ordinară, astăzi, 31.03.2021, avānd īn vedere:

§  Referatul de aprobare īnregistrat sub nr. 9146/15.03.2021, īntocmit īn conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. a) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

§  Raportul de specialitate īnregistrat sub nr. 9147/15.03.2021, īntocmit īn conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. b) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile HCL nr. 346/28.08.2019 privind trecerea din domeniul public al Municipiului Tārgovişte īn domeniul public al Judeţului Dāmboviţa a punctului termic „PT 7 Micro VI” cu terenul aferent clădirii, situat īn Municipiul Tārgovişte, strada Tudor Vladimirescu;

§  Prevederile HCJD nr. 153/30.07.2019 privind aprobarea cererii de transmitere a unui bun imobil teren și construcție situat īn Tārgoviște, strada Valul Cetății (P.T. VII), din domeniul public al municipiului Tārgoviște, īn domeniul public al Județului Dāmbovița;

§  Protocolul de predare-primire nr. 31819/18.09.2019;

§ Adresa Consiliului Judeţean Dāmboviţa nr. 7772/04.03.2021 prin care a fost īnaintată HCJD nr. 44/24.02.2021 privind formularea cererii de transmitere a terenului īn suprafață de 489 mp, situat īn Tārgoviște, strada Tudor Vladimirescu, județul Dāmbovița, din domeniul public al municipiului Tārgoviște īn domeniul public al județului Dāmbovița;

§ Avizele comisiilor de specialitate a Consiliului Local Municipal Tārgoviște;

§ Prevederile art. 129 alin. (2) lit. c) și art. 294 alin. (3) și (5)  din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019;

            Īn temeiul art. 139 alin. (3) lit. g) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, adoptă următoarea

 

HOTĂRĀRE:

 

Art. 1 Se aprobă trecerea din domeniul public al Municipiului Tārgovişte īn domeniul public al Judeţului Dāmboviţa a unui teren situat īn strada Tudor Vladimirescu identificat conform planului de amplasament.

Art. 2 Datele de identificare ale bunului imobil care face obiectul articolului 1 din prezenta hotărāre sunt:

Teren Strada Tudor Vladimirescu, categoria de folosinţă - curţi construcţii; vecinătăți: Nord - număr cadastral 78938, Est - număr cadastral 76066, Sud - teren proprietate municipiu și teren particular, Vest - proprietate CJ Dāmbovița; suprafaţa = 489 m2 ; nr. de inventar 7013215, valoare de inventar = 161414 lei.

Art. 3 Transmiterea se va efectua pe bază de protocol, ce se va īncheia īntre cele două instituţii.

Art. 4 Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Tārgovişte se modifică īn mod corespunzător.

Art. 5 Cu aducerea la īndeplinire a prezentei hotărāri se obligă Primarul Municipiului Tārgovişte, Direcţia Economică - Compartiment Evidenţa Patrimoniului şi pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Tārgovişte.

 

                                                 CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

      PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,               SECRETARUL GENERAL

                                                               AL MUNICIPIULUI TĀRGOVIȘTE,

             prof. Monica-Cezarina Ilie                      jr. Chiru-Cătălin Cristea

       

 

Nr.  115

Tgv. 31.03.2021

 Redactat 2 ex.

          cons. DAPL Mariana-Luminița Ungureanu