HOTĂRÂRE

privind aprobarea contului de execuție pe anul 2021

al Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Municipiului Târgoviște

 

      Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară, astăzi, 29.03.2022, având în vedere:

§ Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 9843/21.03.2022 întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. a) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

§ Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 9844/21.03.2022, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. b) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr 15/2021 a bugetului de stat pe anul 2021;

§ Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile HCL nr. 124/23.04.2021 privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Municipiului Târgoviște pentru anul 2021, cu rectificările ulterioare;

§ Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§   Prevederile art. 129 alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. a) și b) din Codul Administrativ Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2020;

      În temeiul art. 139 alin. (3) lit. a) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2020, adoptă următoarea

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă Contul de execuție întocmit la data de 31.12.2021 al Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Municipiului Târgoviște, conform anexelor 1, 2 și 3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgoviște, Direcția Economică, Serviciul Contabilitate și pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgoviște.

 

 

                                                         CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

      PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                           SECRETARUL GENERAL

                                                                              AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

           prof. Monica-Cezarina Ilie                                jr. Chiru-Cătălin Cristea

                   

 

 

 

Nr.   115

Tgv. 29.03.2022

Redactat 2 ex.

cons. Diana Ion