HOTĂRÂRE

pentru modificarea H.C.L. nr. 64/31.03.2016 privind stabilirea modalităţii de executare a lucrărilor de reparaţii pe domeniul public şi privat al municipiului Târgovişte

 

   Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 31.03.2021, având în vedere:

§ Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 10501/25.03.2021, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. a) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

§ Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 10502/25.03.2021, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. b) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 3/2003 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local;

§ Prevederile O.G. nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

§ Reglementarea tehnică ”Normativ privind mixturile asfaltice executate la cald. Condiții tehnice de proiectare, preparare și punere în operă a mixturilor asfaltice”. Indicativ AND 605-2016, actualizat;

§ Prevederile H.C.L. nr. 64/31.03.2016 privind stabilirea modalităţii de executare a lucrărilor de reparaţii pe domeniul public şi privat al municipiului Târgovişte

§ Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§ Prevederile art. 129 alin. (2) lit. c) și alin. (6) lit. c) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019. cu modificările și completările ulterioare;

            În temeiul art. 139  alin. (3) lit. g) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se modifică H.C.L. nr. 64/31.03.2016 privind stabilirea modalităţii de executare a lucrărilor de reparaţii pe domeniul public şi privat al municipiului Târgovişte în sensul înlocuirii celor 2 anexe ale sus-menționatei hotărâri cu anexele 1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta.  

Art. 2 Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 64/31.03.2016 se aplică în mod corespunzător.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgoviște, Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat, Direcția Urbanism și pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgoviște.

 

                                                 CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

       PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,               SECRETARUL GENERAL

                                                                           AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

             prof. Monica-Cezarina Ilie                      jr. Chiru-Cătălin Cristea

                       

 

 

Nr.  112

Tgv. 31.03.2021

 Redactat 2 ex.

           cons. DAPL Mariana-Luminița Ungureanu