HOTĂRĂRE

 privind īnchirierea prin licitaţie publică pe o perioadă de 5 ani a

unui spațiu īn suprafață de 9 m2, situat īn Bulevardul Unirii nr 28, īn incinta Seminarului Teologic Sf. Ioan Gură de Aur - Municipiul Tārgovişte

 

    Consiliul Local Municipal Tārgovişte, īntrunit īn şedinţă ordinară, astăzi, 31.03.2021, avānd īn vedere:

§ Referatul de aprobare īnregistrat sub nr. 10505/25.03.2021, īntocmit īn conformitate cu prevederile art. 136 alin (8) lit. a) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

§Raportul de specialitate īnregistrat sub nr. 10506/25.03.2021, īntocmit īn conformitate cu prevederile art. 136 alin (8) lit. b) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile anexei 5 h la la H.C.L nr. 283/09.11.2015, republicată īn baza H.C.L. nr. 140/28.05.2020 privind aprobarea indexării impozitelor și taxelor locale pentru anul 2021, cu rata inflației de 3,8%;

§Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Tārgovişte;

§ Prevederile art. 129 alin. (2) lit. c) și alin. (6), lit. a), art. 317, art. 332-334 și art. 338 din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

    Īn temeiul art. 139 alin. (3) lit. g) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRĀRE:

 

Art. 1 Se aprobă īnchirierea prin licitaţie publică, pe o perioadă de 5 ani, a spațiului īn suprafaţă de 9 m2 aparţinānd domeniului public al Municipiului Tārgovişte, situat īn Bulevardul Unirii nr 28, īn incinta Seminarului Teologic Sf. Ioan Gură de Aur - Municipiul Tārgovişte, bun imobil avānd următoarele date de identificare:

·        Număr de inventar: 1001141;

·        Valoare de inventar: 4946 lei.

Art. 2 Se aprobă documentaţia de atribuire (fişa de date a procedurii, caiet de sarcini, contract de īnchiriere – cadru, formulare și modele de documente) conform anexelor.

Art. 3 Prin Dispoziția Primarului se va constitui comisia de evaluare, din componenţa căreia vor face parte și următorii consilieri:

      Tică Dan Alexandru

      Bugyi Alexandru

      Tudora Andrei-Eduard

Art. 4 Preţul de īnceput al licitaţiei este de 39 lei/m2/lună.

Art. 5 Prezenta hotărāre va fi adusă la īndeplinire de Primarul Municipiului Tārgovişte, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, comisia ce va fi constituită şi pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Tārgovişte.

 

                                                 CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

       PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,               SECRETARUL GENERAL

                                                                           AL MUNICIPIULUI TĀRGOVIȘTE,

             prof. Monica-Cezarina Ilie                      jr. Chiru-Cătălin Cristea

                       

 

Nr.  110

Tgv. 31.03.2021

 Redactat 2 ex.

             cons. DAPL Mariana-Luminița Ungureanu