HOTĂRÂRE

privind acordarea unui sprijin financiar Liceului Tehnologic

„Constantin Brâncoveanuși Liceului Teoretic „Ion Heliade Rădulescu

în vederea susținerii cofinanțării pentru implementarea proiectului

„EduTin-Educație nonformală pentru tineri

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 27.01.2022, având în vedere:

§ Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 2006/18.01.2022, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin (8) lit. a) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

§  Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 2007/18.01.2022, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin (8) lit. b) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§  Adresa Liceului Tehnologic „Constantin Brâncoveanuși a Liceului Teoretic „Ion Heliade Rădulescuînregistrată la Primăria Municipiului Târgoviște cu nr. 1561/14.01.2022;

§  Prevederile O.U.G. nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014 – 2020, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile Ghidului Solicitantului Condiții Specifice din cadrul Apelului de tip competitive, cu limită de depunere subsumat Axei prioritare 6 - Educație și competențe, Prioritatea de investitii – 10.i., Reducerea si prevenirea abandonului scolar timpuriu si promovarea accesului egal la invatamantul prescolar, primar si secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de invatare formale, nonformale si informale pentru reintegrarea in educatie si formare, obiective specifice O.S.6.3 -  Reducerea părăsirii timpurii a școlii prin măsuri integrate de prevenire și de asigurare a oportunităților egale pentru elevii aparținând grupurilor vulnerabile, cu accent pe elevii din mediul rural/comunitățile dezavantajate socio-economic, O.S.6.6 – Imbunatatirea competentelor personalului didactic din invatamantul preuniversitar in vederea promovarii unor servicii educationale de calitate orientate pe nevoile elevilor si a unei scoli incluzive;

§  Ghidul Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014 – 2020;

§  Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§  Prevederile art. 129 alin. (2) lit. d) și ale alin. 7 lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019;

        În temeiul art. 139 alin. (3) lit. d) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă acordarea unui sprijin financiar Liceului Tehnologic „Constantin Brâncoveanuși Liceului Teoretic „Ion Heliade Rădulescuîn vederea susținerii cofinanțării pentru implementarea proiectului „EduTin-Educație nonformală pentru tineri”, după cum urmează:

1.     Liceul Tehnologic „Constantin Brâncoveanu” – 1.764,89 lei;

2.     Liceul Teoretic „Ion Heliade Rădulescu          2.724,76 lei.

Art. 2 Cofinanțarea proiectului se asigură din bugetul local, pe bază de credit de angajament.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Direcția Managementul Proiectelor, Direcţia Economică și pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgoviște.

                                                               

 

                                                       CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

      PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                            SECRETARUL GENERAL

                                                                                AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

              Andrei-Eduard Tudora                                     jr. Chiru-Cătălin Cristea

       

         

Nr.   11

Tgv. 27.01.2022

 Redactat 3 ex.

          cons. Diana Ion