HOTĂRĂRE

 privind închirierea prin licitaţie publică pe o perioadă de 5 ani a

unui spațiu în suprafață de 12.78 m2, situat în Piața Bărăției – str. Calea Domnească nr 172 A - Municipiul Târgovişte

 

    Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 31.03.2021, având în vedere:

§ Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 10507/25.03.2021, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin (8) lit. a) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

§  Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 10508/25.03.2021, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin (8) lit. b) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile anexei 5 h la la H.C.L nr. 283/09.11.2015, republicată în baza H.C.L. nr. 140/28.05.2020 privind aprobarea indexării impozitelor și taxelor locale pentru anul 2021, cu rata inflației de 3,8%;

§  Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§  Prevederile art. 129 alin. (2) lit. c) și alin. (6), lit. a), art. 317, art. 332-334 și art. 338 din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

      În temeiul art. 139 alin. (3) lit. g) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă închirierea prin licitaţie publică, pe o perioadă de 5 ani, a spațiului în suprafaţă de 12,78 m2 aparţinând domeniului public al Municipiului Târgovişte, situat în Piața Bărăției – str. Calea Domnească nr 172 A - Municipiul Târgovişte, bun imobil având următoarele date de identificare:

·     Număr de inventar: 100567;

·     Valoare de inventar: 9818 lei.

Art. 2 Se aprobă documentaţia de atribuire (fişa de date a procedurii, caiet de sarcini, contract de închiriere – cadru, formulare și modele de documente) conform anexelor.

Art. 3 Prin Dispoziția Primarului se va constitui comisia de evaluare, din componenţa căreia vor face parte și următorii consilieri:

  Tică Dan Alexandru

  Bugyi Alexandru

  Tudora Andrei-Eduard.

Art. 4 Preţul de început al licitaţiei este de 32 lei/m2/lună.

Art. 5 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primarul Municipiului Târgovişte, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, comisia ce va fi constituită şi pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgovişte.

 

 

                                                 CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

       PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,               SECRETARUL GENERAL

                                                                           AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

             prof. Monica-Cezarina Ilie                      jr. Chiru-Cătălin Cristea

        

                

 

Nr.  109

Tgv. 31.03.2021

 Redactat 2 ex.

            cons. DAPL Mariana-Luminița Ungureanu