HOTĂRÂRE

privind actualizarea valorilor de inventar aferente unor bunuri proprietate publică a Municipiului Târgoviște transmise către societatea Compania de Apă Târgoviște – Dâmbovița S.A.

                                                                        

Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 31.03.2020,  având în vedere:

§ Referatul de aprobare nr. 11906/20.03.2020;

§ Raportul comun nr. 11907/20.03.2020 al compartimentelor  de resort din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului;

§ Prevederile H.C.L. nr. 285/2019 privind modificarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Târgoviște;

§ Prevederile H.C.L. nr. 326/2019 privind modificarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Târgoviște;

§ Prevederile H.C.L. nr. 345/2019 privind modificarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Târgoviște;    

§ Prevederile H.C.L. nr. 464/2019 privind modificarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Târgoviște;                      

§ Prevederile H.C.L. nr. 344/2019 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Târgoviște în vederea scoaterii din funcțiune și casarea unor bunuri ce compun Stadionul Municipal „Eugen Popescu” și ,,Piața Tricolorului”;

§ Prevederile Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare nr. 2624/29.01.2009 către societatea Compania de Apă Târgoviște - Dâmbovița S.A.;

§ Prevederile Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 2861/09.10.2009 și a normelor de aplicare privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii;

§ Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 129, alin. (2), lit. c) și alin. (6), lit. a), art. 286 alin. (4) art. 287 lit. b), din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019;

În temeiul art. 139, alin. (3) lit. g) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1), lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă actualizarea valorii de inventar aferentă unor bunuri proprietate publică a Municipiului Târgoviște, transmise în baza Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 2624/29.01.2009 către societatea Compania de Apă Târgoviște - Dâmbovița S.A., conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Valorile actualizate conform art. 1 din prezenta hotărâre, vor fi transmise către societatea Compania de Apă Târgoviște - Dâmbovița S.A, prin intermediul Asociației de Dezvoltare Intercomunitar㠔Apa Dâmbovița”, în baza unui Proces – verbal de predare-primire, ca act adițional la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 2624/29.01.2009.

Art. 3 Se aprobă eliminarea bunului imobil ,,Fântână arteziană Piața Tricolorului”, număr de inventar 1007560, valoare aferentă 373.662,08 lei, din Lista bunurilor de retur transmise în baza Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 2624/ 29.01.2009 către societatea Compania de Apă Târgoviște - Dâmbovița SA, prin intermediul Asociației de Dezvoltare Intercomunitar㠔Apa Dâmbovița”.

Art. 4 Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare nr. 2624/29.01.2009 către societatea Compania de Apă Târgoviște - Dâmbovița S.A. se modifică în mod corespunzător.

Art. 5 Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Târgoviște se modifică în mod corespunzător.

Art. 6 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Economică - Compartimentul Evidența Patrimoniului, societatea Compania de Apă Târgoviște - Dâmbovița S.A. și pentru comunicare, Secretarul General Municipiului Târgoviște. 

                  

                            

                                                   CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                             SECRETARUL GENERAL

                                                                            AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

farm. Doina-Nicoleta Boboacă Mihăescu                   jr. Silvia-Elena Stanca

 

 

 

Nr.   99

Tgv. 31.03.2020

 Redactat 3 ex.

         cons. DAPL Mariana-Luminița Ungureanu