HOTĂRÂRE

privind prorogarea termenului de plată a taxei de reabilitare termică și a taxei de habitat, aferente anului 2020,

de la 31 martie la 30 iunie

 

    Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 31.03.2020, având în vedere:

§   Referatul de aprobare nr. 12491/25.03.2020;

§  Raportul comun nr. 12492/25.03.2020 al al compartimentelor de resort din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului;

§  Prevederile OUG nr. 29/2020 privind unele măsuri economice și fiscal-bugetare;

§  Prevederile Ordonanței militare nr. 1/2020 privind unele măsuri de primă urgență care privesc aglomerările de persoane și circulația transfrontalieră a unor bunuri;

§  Prevederile Ordonanței militare nr. 2/2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19;

§  Prevederile HCL nr. 180/30.05.2017 privind instituirea taxei de reabilitare termică în vederea recuperării debitelor nerecuperate din fondul de reparații al asociației de proprietari și/sau din alte surse legal constituite, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile HCL nr. 454/28.11.2018 privind aprobarea la nivelul Municipiului Târgoviște a cuantumului taxei de habitat cu destinație specială de salubrizare și a nivelului cotizației, pentru anul 2019, cu modificările și completările ulterioare;

§ Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§    Prevederile art. 129, alin. (2), lit. b) și alin. (4), lit. c) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019;

          În temeiul art. 139, alin. (3), lit. c) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1), lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, adoptă următoarea

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă prorogarea termenului de plată a taxei de reabilitare termică aferentă anului 2020, de la 31 martie inclusiv, la 30 iunie inclusiv. 

Art.  2 Se aprobă prorogarea termenului de plată a taxei de habitat aferentă anului 2020, pentru acordarea bonificației stabilite de consiliul local, de la 31 martie inclusiv, la 30 iunie inclusiv. 

Art. 3 Orice alte dispoziții contrare prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgoviște, Direcția Economică, Serviciul  Impozite și Taxe Locale și pentru comunicare Secretarul General al Municipiului Târgoviște.

 

                                     

                                                   CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                             SECRETARUL GENERAL

                                                                            AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

farm. Doina-Nicoleta Boboacă Mihăescu                        jr. Silvia-Elena Stanca

 

 

 

 

Nr.   93

Tgv. 31.03.2020

 Redactat 2 ex.

         cons. DAPL Diana Ion