HOTĂRÂRE

pentru modificarea H.C.L. nr. 8/12.01.2018 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii: „Eficientizarea energetică prin reabilitarea și consolidarea clădirilor rezidențiale din Municipiul Târgoviște - Pachet I.2 – B-dul Independentei nr. 15, Bloc 12 ICMD, Oras Targoviste,  judetul Dambovita”

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 31.03.2020,  având în vedere:

§Referatul de aprobare nr. 12580/25.03.2020;

§Raportul comun nr. 12581/25.03.2020 al compartimentelor  de resort din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului;

§Prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată;

§Prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

§Prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

§Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice din 02.06.2016;

§Prevederile OUG nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, cu modificările și completările ulterioare;

§Prevederile OUG nr. 85/2018 pentru abrogarea unor dispoziții legale în domeniul investițiilor finanțate din fonduri publice;

§Prevederile OUG nr. 43/2019 pentru modificarea și completarea unor acte normative care privesc stabilirea unor măsuri în domeniul investițiilor;

§Prevederile H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul - cadru al documentațiilor tehnico - economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

§Instructiunea nr. 2/2018 a Presedintelui ANAP;

§Contractul de finantare nr. 5042/24.12.2019 incheiat intre Municipiul Targoviste si Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei;

§Devizele generale actualizate;

§Prevederile H.C.L. nr. 8/12.01.2018 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii: „Eficientizarea energetică prin reabilitarea și consolidarea clădirilor rezidențiale din Municipiul Târgoviște - Pachet I.2 – B-dul Independentei nr. 15, Bloc 12 ICMD, Oras Targoviste, judetul Dambovita”, cu modificările și completările ulterioare;

§Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște ;

§Prevederile art. 129, alin. (2), lit. b) și alin. (4), lit. d) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019;

  În temeiul art. 139, alin. (3) lit. a) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1), lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, adoptă următoarea

 

          HOTĂRÂRE:

 

Art. 1. Se modifică indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Eficientizarea energetică prin reabilitarea și consolidarea clădirilor rezidențiale din Municipiul Târgoviște - Pachet I.2 – B-dul Independentei nr. 15, Bloc 12 ICMD, Oras Targoviste, judetul Dambovita”, după cum urmează:

I.              DETALIEREA INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMICI SI A VALORILOR ACESTORA IN CONFORMITATE CU DOCUMENTATIA TEHNICO - ECONOMICA

 

 Bloc 12 ICMD:

1.  valoarea totală (investitie), inclusiv TVA (1 euro =4,8444 lei) = 1.088,49593 mii lei, din care:

(C+M) = 924,92874 mii lei

2. eșalonarea investitiei :

Anul I                 761,947151 mii lei inclusiv TVA

Anul II                326,548779 mii lei inclusive TVA

3. durata de realizare: 12 luni – conform autorizatie de construire

4. capacităti (în unităti fizice și valorice):

Date Tehnice:

-                 SUBSOL: spatii tehnice pentru instalatiile de apa curenta si canalizare

-                 PARTER: spatii comerciale

-                 ETAJ 1-4: 1 apartament cu 4 camere, 1 apartament cu 3 camere  si 1 apartament  cu 2 camere / nivel

-                 suprafata construita: 315.00 mp

-                 perimetrul constructiei: 75,8

-                 suprafata construit-desfasurata: 1890,00 mp

-                 suprafata utila apartamente totala (incalzita): 971,95 mp

-                 suprafata utila spatii comune: 292,05 mp

-                 suprafata utila totala: 1264,00 mp

-                 volum total: 6230.70 mc

-                 volum incalzit: 3172,64 mc

-                 inaltime libera nivel; 2,51 m

-                 inaltime libera subsol: 2.10 m

-                 numar de persoane: 51

 5. alti indicatori specifici domeniului de activitate în care este realizată investitia:

 

 

Valoarea indicatorului la inceputul implementarii proiectului

Valoarea indicatorului la finalul implementarii proiectului

Scaderea estimata

%

Scaderea anuala estimata a gazelor cu efect de sera (Echivalent tone de CO2)

89.38

58.34

31.04

34.73%

Numărul gospodăriilor cu o clasificare mai bună a consumului de energie (nr. Gospodarii)

0.00

12.00

-------

 

Consumul anual de energie primară (kWh/an)

420,729.66

269,591.58

 

 

Consumul anual specific de energie pentru încălzire (kWh/m2/an)

184.24

82.45

 101.79

55.25% 

Consumul anual specific de energie (kWh/ m2/an)

272.03

170.05

101.98

37.49%

 

Scăderea anuală a emisiilor echivalent CO2 (kgCO2/m2/an)

 Proiectul prevede măsuri de intervenție ce conduc la o scădere a emisiilor echivalent CO2 de 34.73% față de emisiile inițiale.

 

Reducerea consumului anual specific de energie (kwh/ m2/an)

 

 Proiectul prevede măsuri de intervenție ce conduc la o reducere a consumului de energie  de 37.49% față de consumul inițial.

 

Art. 2 Finanțarea obiectivului de investiții se va realiza prin Programul Operațional Regional 2014-2020 Axa prioritară 3: Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon; Prioritate de investiții 3.1- Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor; Operațiunea A- Clădiri rezidențiale si Bugetul local.

Art. 3 Orice alte prevederi contrare prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgoviște, Directia Managementul Proiectelor, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgoviște.

 

 

                                                   CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                             SECRETARUL GENERAL

                                                                            AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

farm. Doina-Nicoleta Boboacă Mihăescu                   jr. Silvia-Elena Stanca

 

 

 

 

 

Nr.   84

Tgv. 31.03.2020

 Redactat 2 ex.

         cons. DAPL Horațiu-Radu Maniți