HOTĂRÂRE

pentru modificarea HCL nr. 220/30.05.2019 privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiții „Îmbunătățirea infrastructurii educaționale prin extinderea, reabilitarea, modernizarea și echiparea Școlii Gimnaziale „Radu cel Mare” din Târgoviște, județul Dâmbovița”

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 31.03.2020,  având în vedere:

§   Referatul de aprobare nr. 11904/20.03.2020;

§  Raportul comun nr. 11905/20.03.2020 al compartimentelor  de resort din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului

§  Prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată;

§  Prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul - cadru al documentațiilor tehnico - economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

§  Prevederile HCL nr. 220/30.05.2019 privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiții „Îmbunătățirea infrastructurii educaționale prin extinderea, reabilitarea, modernizarea și echiparea Școlii Gimnaziale „Radu cel Mare” din Târgoviște, județul Dâmbovița”;

§  Devizul general actualizat al investiției;

§  Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 129, alin. (2), lit. b) și alin. (4), lit. d) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019;

   În temeiul art. 139, alin. (3) lit. a) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1), lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, adoptă următoarea

           

HOTĂRÂRE:

 

Art. I Anexa la H.C.L. nr. 220/30.05.2019 privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Îmbunătățirea infrastructurii educaționale prin extinderea, reabilitarea, modernizarea și echiparea Școlii Gimnaziale „Radu cel Mare” din Târgoviște, județul Dâmbovița”, se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, ca urmare a Devizului general elaborat la faza Proiect Tehnic.

Art. II Se modifică articolul 2 al H.C.L. nr. 220/30.05.2019 privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Îmbunătățirea infrastructurii educaționale prin extinderea, reabilitarea, modernizarea și echiparea Școlii Gimnaziale „Radu cel Mare” din Târgoviște, județul Dâmbovița”, ca urmare a actualizării Devizului general, după cum urmează:

„Art. 2 Se aprobă indicatorii tehnico - economici pentru obiectivul de investiții „Îmbunătățirea infrastructurii educaționale prin extinderea, reabilitarea, modernizarea și echiparea Școlii Gimnaziale „Radu cel Mare” din Târgoviște, județul Dâmbovița”, după cum urmează:

Principalii indicatori tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții:

   Indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectului de investiții în conformitate cu devizul general

-     valoarea totală (INV), fara TVA 19%:    18.195.301,84 lei

din care construcții-montaj ( C+M ):       13.883.059,10 lei

-     valoarea totală (INV), cu TVA 19%:        21,623.393,60 lei

din care construcții-montaj ( C+M ):       16.520.840,33lei

  Indicatori tehnici:

OBIECT 1 - ȘCOALA S+P+2+M

Funcțiune clădire: INSTITUȚIE PUBLICĂ - ÎNVĂȚĂMÂNT

Regim înălțime: S+P+2+M

H max la coamă: 15,90 m (de la CTN)

Hmax la streașină: 14.61 m (de la CTN)

Suprafața construită: 1071.00 mp

Suprafața construită desfășurată: 4269.00 mp

Suprafața utilă desfasurată:3775.44 mp

Volum = 15502.65 mc

Inaltimea interioara: 1.70 ml-subsol; 2,25 ml-parter; 3,25 ml-etaj 1; 3,30 ml etaj 1; min. 2.20 ml mans.

Capacitate: 500 de persoane (din care 463 de elevi + 32 de cadre didactice, 3 cadre didactic – auxiliar, 4 cadre nedidactice)      

Constructia proiectata se incadreaza la CATEGORIA „C" DE IMPORTANTA (conform HGR 766/1997) si la CLASA "III" DE IMPORTANTA (conform Codului de proiectare seismica P100/1-2013)

OBIECT 2 - SALA DE SPORT + VESTIARE

Functiune cladire: INSTITUTIE PUBLICA-INVATAMANT (SPORT) În concordanță cu prevederile Normativului P 118 - 99, art. 1.2.12., clădirea se încadrează în categoria “Clădirilor cu funcțiune publică de învățământ” – sală de educatie fizica aferentă unei școli gimnaziale.

Regim inaltime: P+1 partial

H max la coama: 10,37 m (de la CTN)

Hmax la streasina: 8.50 m (de la CTN)

Suprafata construita: 1383.43 mp

Suprafata construita desfasurata: 1590.93 mp

Suprafata utila desfasurata:1414.39 mp

Volum = 11016.74 mc

Inaltimea interioara: 2.90 ml-parter- corp 1 si 2 - vestiare; 7.20 ml - parter sala de sport; 2.90 ml-etaj corp 1 si 2 -vestiare.

Capacitate : 210 utilizatori (184 locuri la gradene, 20 jucatori, 6 profesori/antrenori)

Constructia proiectata se incadreaza la CATEGORIA „C" DE IMPORTANTA (conform HGR 766/1997) si la CLASA "III" DE IMPORTANTA (conform Codului de proiectare seismica P100/1-2013)

OBIECT 3 - TEREN DE SPORT

Functiune: TEREN DE SPORT IN AER LIBER

Suprafata construita: 400.00 mp

Dimeniuni: 16.00 m x 25.00 m

Terenul de sport va fi dotat cu instalatie nocturna.

Adiacent terenului de sport se va monta o gradena pentru 104 de persoane.Gradena se va realiza din structura metalica.

Constructia proiectata se incadreaza la CATEGORIA „C" DE IMPORTANTA (conform HGR 766/1997) si la CLASA "III" DE IMPORTANTA (conform Codului de proiectare seismica P100/1-2013)

OBIECT 4 - IMPREJMUIRE TEREN

Functiune: IMPREJMUIRE

Lungime imprejmuire latura de nord = 69.12 ml

Lungime imprejmuire latura de sud = 72.49 ml

Lungime imprejmuire latura de est = 96.97 ml

- imprejmuire tip 1 = 37.50 ml (panouri confectii metalice; soclu beton armat)

- imprejmuire tip 2 = 59.47 ml (zidarie cu samburi si centuri beton armat)

Lungime imprejmuire latura de vest = 97.19 ml

Lungime totala imprejmuire = 335.77 ml

Inaltime totala gard : h = 1.80 ml

Constructia proiectata se incadreaza la CATEGORIA „D" DE IMPORTANTA (conform HGR 766/1997) si la CLASA "IV" DE IMPORTANTA (conform Codului de proiectare seismica P100/1-2013)

OBIECT 5 - SISTEMATIZARE VERTICALA

Suprafata carosabila: 191.81 mp

Numar locuri de parcare - dale inierbate din beton vibropresat: 11 (inclusiv loc de parcare pentru persoane cu dizabilitati). Parcarile se vor realiza in unghi de 60 grade.

Suprafata alei peitonale/ trotuar protectie: 896.75 mp

Spatii verzi amenajate in procent de 40 % din suprafata terenului: se vor planta arbusti, gard viu de protectie, gazon;

Incinta va fi dotata cu banci de odihna si cosuri de gunoi.

OBIECT 6 – CAMERA CENTRALA TERMICA

Functiune cladire: CLADIRE TEHNICA

Regim inaltime: P

H max la atic: 3.45 m (de la CT)

Suprafata construita: 24.00 mp

Suprafata construita desfasurata: 24.00 mp

Suprafata utila desfasurata:19.43 mp

Volum = 79.20 mc

Inaltimea interioara: 3.00 ml

Capacitate : 1 utilizator (loc de munca nepermanent)

Constructia proiectata se incadreaza la CATEGORIA „D" DE IMPORTANTA (conform HGR 766/1997) si la CLASA "IV" DE IMPORTANTA (conform Codului de proiectare seismica P100/1-2013)

Durata de execuție a proiectului:

Durata de execuție a lucrărilor este de 24 luni.“

Art. III Orice alte prevederi contrare prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea.

Art. IV Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgoviște, Directia Managementul Proiectelor, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgoviște.

 

 

 

                                                   CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                             SECRETARUL GENERAL

                                                                            AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

farm. Doina-Nicoleta Boboacă Mihăescu                        jr. Silvia-Elena Stanca

 

 

 

 

Nr.   81

Tgv. 31.03.2020

 Redactat 2 ex.

         cons. DAPL Mariana-Luminița Ungureanu