HOTĂRÂRE

privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru obiectivul de investiții „Sistematizare zonă centrală, cu realizare racord circular între Bulevardul I.C.Brătianu, strada Locotenent Stancu Ion, cu deschidere la strada Arsenalului și înființare Parcare auto cu investițiile conexe”

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară astăzi, 27.02.2020, având în vedere:

§  Referatul de aprobare nr. 8132/25.02.2020;

§   Raportul comun nr. 8464/26.02.2020 al compartimentelor  de resort din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului;

§ Prevederile Legii nr. 50/1991 referitoare la autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 10/1995 referitoare la calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile art. 5 din  Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile H.G nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare și expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuției lucrărilor și a construcțiilor;

§ Prevederile H.G. nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, republicat, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

§ Normative tehnice și STAS-uri incidente;

§ Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 129, alin. (2), lit. b) și alin. (4), lit. d) din Codul Administrativ aprobat prin OUG nr. 57/2019;

      În temeiul art. 139, alin. (1), coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. ee) și art. 196 alin. (1), lit. a) din Codul Administrativ aprobat prin OUG nr. 57/2019, adoptă următoarea

 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă Nota conceptuală pentru obiectivul de investiții „Sistematizare zonă centrală, cu realizare racord circular între Bulevardul I.C.Brătianu, strada Locotenent Stancu Ion, cu deschidere la strada Arsenalului și înființare Parcare auto cu investițiile conexe”, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă Tema de proiectare pentru obiectivul de investiții „Sistematizare zonă centrală, cu realizare racord circular între Bulevardul I.C.Brătianu, strada Locotenent Stancu Ion, cu deschidere la strada Arsenalului și înființare Parcare auto cu investițiile conexe”, conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Se declară de utilitate publică obiectivul de investiții„Sistematizare zonă centrală, cu realizare racord circular între Bulevardul I.C.Brătianu, strada Locotenent Stancu Ion, cu deschidere la strada Arsenalului și înființare Parcare auto cu investițiile conexe”.

Art. 4 Se aprobă achiziționarea serviciilor unui expert pentru întocmirea unui raport de evaluare care să stabilească valoarea de piață a imobilelor din culoarul de expropriere în suprafață totală de 22.000 m2 , identificat potrivit schiței anexe.

Art. 5 Finanțarea obiectivului de investiții se va realiza din Bugetul Local.

Art. 6 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgoviște, Direcția Managementul Proiectelor, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgoviște.

 

 

                                                                  CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                          SECRETARUL GENERAL

                                                                          AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

               dr. Iolanda Marinescu                                    jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

 

 

 

Nr.   75

Tgv. 27.02.2020

 Redactat 2 ex.

         cons. DAPL Diana Ion