HOTĂRÂRE

pentru modificarea H.C.L. nr. 50/13.02.2017 privind cofinanțarea obiectivului de investiții: “Consolidarea și reabilitarea Clădirii C1 Teatrul Municipal Tony Bulandra Târgoviște”

 

                               Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 27.02.2020, având în vedere:

§ Referatul de aprobare nr. 8278/26.02.2020;

§ Raportul comun nr. 8279/26.02.2020 al compartimentelor de resort din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului

§  Prevederile H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

§   Prevederile Legii nr. 50/1991 referitoare la autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile Legii nr. 10/1995 referitoare la calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile O.U.G. nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului Național de Dezvoltare Locală, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile Ordinului nr. 1851/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile Ordinului nr. 6461/2018 pentru completarea și înlocuirea anexei la Ordinul ministrului dezvoltării regionale și administrației publice nr. 3407/2017  privind aprobarea listei obiectivelor de investiții și sumele alocate acestora pentru finanțarea prin programul PNDL II,  in perioada 2017-2020.

§ Prevederile H.C.L. nr. 50/13.02.2017 privind cofinanțarea obiectivului de investiții: “Consolidarea și reabilitarea Clădirii C1 Teatrul Municipal Tony Bulandra Târgoviște”, cu modificările și completările ulterioare;

§ Devizul general defalcat pe surse de finanțare, actualizat dupa incheierea contractului de executie lucrari nr. 2529/20.01.2020;

§ Norme tehnice și STAS-uri incidente;

§ Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 129, alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019;

      În temeiul art. 139, alin. (3) lit. d), coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1), lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. I Se modifică articolul 1 din cuprinsul H.C.L. nr. 50/13.02.2017 privind cofinanțarea obiectivului de investiții: “Consolidarea și reabilitarea Clădirii C1 Teatrul Municipal Tony Bulandra Târgoviște”, după cum urmează:

“Art. 1 Se aprobă cofinanțarea obiectivului de investiție “Consolidarea și Reabilitarea Clădirii C1 Teatrul Tony Bulandra” cu suma de 62.832,00 lei, pentru plata unor cheltuieli care nu se finaează prin Programul Național de Dezvoltare Locala cum sunt: cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului, studiile de fezabilitate/documentațiile de avizare a lucrărilor de intervenții, studiile de teren, studiile de specialitate, expertizele tehnice și/sau audit energetic, asistența tehni, consultaă, taxe pentru obținerea de avize/acorduri/autorizații, organizarea procedurilor de achiziții, active necorporale, cheltuieli conexe organizării de șantier, comisioane, cote, taxe, costuri credite, cheltuieli pentru probe tehnologice, teste și predare la beneficiar.”

Art. II Orice alte prevederi contrare prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea.

Art. III Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgoviște, Directia Managementul Proiectelor, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgoviște.

 

                                                                     CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                          SECRETARUL GENERAL

                                                                          AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

                dr. Iolanda Marinescu                                  jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

 

Nr.   73

Tgv. 27.02.2020

 Redactat 2 ex.

         cons. DAPL Mariana Luminița Ungureanu