HOTĂRÂRE

privind închirierea unor terenuri și a unui spațiu în incinta

Complexului Turistic de Natație

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, întrunit în sedință ordinară, astăzi, 27.02.2020, având în vedere:

§ Referatul de aprobare nr. 7504/20.02.2020;

§ Raportul de specialitate nr. 7505/20.02.2020 al Direcției Complex Turistic de Natație;

§ Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 129, alin. (2), lit. c) și alin. (6), lit. a), art. 317, art. 333, art. 338 din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019;

În temeiul art. 139, alin. (3) lit. g) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1), lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă organizarea licitației pentru închirierea, pe o perioadă de 3 luni, a 7 terenuri în suprafață totală de 385 m2, aparținând domeniului public al Municipiului Târgoviște, în vederea desfășurării activității de comerț, având următoarele date de identificare:

-     strada Calea Ialomiței, nr. 9, zona de Ștrand;

·          un teren în suprafață de 50 m2 (nr. inventar 70.10.15/1, valoare de inventar 3500 lei)

·          un teren în suprafață de 50 m2  (nr. inventar 70.10.15/2, valoare de inventar 3500 lei)

·          un teren în suprafață de 70 m2  (nr. inventar 70.10.15/3, valoare de inventar 4900 lei)

·          un teren în suprafață de 140 m2 (nr. inventar 70.10.15/4, valoare de inventar 9800 lei)

·          un teren în suprafață de 15 m2 (nr. inventar 70.10.15/5, valoare de inventar 1050 lei)

·          un teren în suprafață de 20 m2 (nr. inventar 70.10.15/6, valoare de inventar 1400 lei)

·          un teren în suprafață de 40 m2 (nr. inventar 70.10.15/7, valoare de inventar 2800 lei)

 

Art. 2 Se aprobă organizarea licitației pentru închirierea, pe o perioadă de perioadă de 20 luni, a unui spațiu în suprafață de 5 m2, aparținând domeniului public al Municipiului Târgoviște, în vederea desfășurării activității de comerț, având următoarele date de identificare:

-       strada Calea Ialomiței, nr. 9, în incinta Complexului Turistic de Natație – zona interioară a Bazinului Olimpic

·          un spațiu cu suprafata de 5 m2, (nr. inventar 10.01.05/1, valoare de inventar 17899 lei)

Art. 3 Prețul de început al licitației este următorul:

·          2 terenuri cu suprafața 50 m2 fiecare - 47 lei/ m2/lună fiecare;

·          un teren cu suprafața 70 m2  – (zona nisip) - 47 lei/ m2/lună;

·          un teren cu suprafața 140 m2  – (zona nisip) - 47 lei/ m2/lună;

·          un teren cu suprafața de 15 m2 - 47 lei/ m2/lună;

·          un teren cu suprafața de 20 m2 - 47 lei/ m2/lună;

·          un teren cu suprafața de 40 m2 - 47 lei /m2/lună.

·          un spațiu cu suprafata de 5 m2 -  47 lei /m2/lună.

Art. 4 Prin Dispoziția Primarului, se va constitui comisia de evaluare, din componența căreia vor face parte și următorii consilieri:

1. Negoescu Mariana-Georgeta

2. Păunescu Mihai-Andrei

3. Ionete George-Florin

Art. 5 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primarul Municipiului Târgoviște, Direcția Complex Turistic de Natație, comisia ce va fi constituită și pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgoviște.

 

 

                                                          CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                SECRETARUL GENERAL

                                                                                AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

               dr. Iolanda Marinescu                                            jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

 

Nr.   70

Tgv. 27.02.2020

 Redactat 2 ex.

         cons. DAPL Diana Ion