HOTĂRÂRE

privind închirierea spațiilor în care își desfășoară activitatea asociațiile de proprietari

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în sedință ordinară, astăzi, 27.02.2020, având în vedere:

§ Referatul de aprobare nr. 6606/14.02.2020;

§ Raportul de specialitate nr. 6607/14.02.2020 al Direcției de Administrare a Patrimoniului;

§ Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 129, alin. (2), lit. c) și alin. (6), lit. a), art. 317, art. 333, art. 338 din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019;

În temeiul art. 139, alin. (3) lit. g) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1), lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă organizarea licitației pentru închirierea, pe o perioadă de 10 ani, a spațiilor în care își desfășoară activitatea asociațiile de proprietari, ale căror date de identificare sunt prezentate în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

  Art. 2 Prin Dispoziția Primarului se va constitui comisia de evaluare   din componența căreia vor face parte și următorii consilieri:

  1. Negoescu Mariana-Georgeta

  2. Păunescu Mihai-Andrei

  3. Ionete George-Florin

            Art. 3 Prețul de început al licitației este de 1 leu/mp/lună.

Art. 4 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primarul Municipiului Târgoviște, D.A.P.P.P., Direcția Administrație Publică Locală, comisia ce va fi constituită și pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgoviște.

 

                                                         CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                          SECRETARUL GENERAL

                                                                          AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

             dr. Iolanda Marinescu                                      jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

 

 

Nr.   58

Tgv. 27.02.2020

 Redactat 2 ex.

         cons. DAPL Diana Ion