HOTĂRÂRE

          privind prelungirea duratei contractelor de închiriere a suprafețelor cu destinația de locuință din proprietatea privată a Statului aflate în administrarea Municipiului Târgoviște

 

 

         Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în sedință ordinară, astăzi, 27.02.2020, având în vedere:

§ Referatul de aprobare nr. 7206/18.02.2020;

§ Raportul comun nr. 7207/18.02.2020 al compartimentelor  de resort din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului; 

§ Adresa nr. 153007/13.11.2019 a Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, înregistrată la Primăria Târgoviște cu nr. 44278/23.12.2019;

§ Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§  Prevederile art. 129 alin. (2) lit. c) și alin. (7) lit. q) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019;

        În temeiul art. 139, alin. (1), coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. ee) și art. 196 alin. (1), lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se prelungește durata contractelor de închiriere a suprafețelor cu destinația de locuință din proprietatea privată a Statului aflate în administrarea Municipiului Târgoviște, pe o perioadă de 3 ani.

Art. 2 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primarul Municipiului Târgoviște, Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat – Compartimentul Fond Locativ și pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgoviște.

 

                                                          CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                               SECRETARUL GENERAL

                                                                                AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

              dr. Iolanda Marinescu                                           jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

 

Nr.   57

Tgv. 27.02.2020

 Redactat 2 ex.

         cons. DAPL Diana Ion