HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal

„Construire locuință P+1 și împrejmuire teren”, str. Nicolae Dobrin, nr. 6, Municipiul Târgoviște, Județul Dâmbovița, beneficiari: Pătrașcu Andrei-Victor și Pătrașcu Roxana-Teodora

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în sedință ordinară, astăzi, 27.02.2020, având în vedere:

§   Referatul de aprobare nr. 7682/21.02.2020;

§   Raportul de specialitate nr. 7683/21.02.2020 al Arhitectului Șef al Municipiului Târgoviște privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal  „Construire locuință P+1 și împrejmuire teren”, str. Nicolae Dobrin, nr. 6, Municipiul Târgoviște, Județul Dâmbovița, beneficiari: Pătrașcu Andrei-Victor și Pătrașcu Roxana-Teodora;

§  Prevederile art. 47 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile Ordinului 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, cu modificările și completările ulterioare;

§  Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§Prevederile art. 129, alin. (2), lit. c) și alin. 6, lit. c) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019;

       În temeiul art. 139 alin. (3), lit. e) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1), lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal „Construire locuință P+1 și împrejmuire teren”, str. Nicolae Dobrin, nr. 6, Municipiul Târgoviște, Județul Dâmbovița, beneficiari: Pătrașcu Andrei-Victor și Pătrașcu Roxana-Teodora.

Art. 2 Se stabilesc încadrarea funcțională în UTR 3, funcțiunea dominantă L - zonă pentru locuințe individuale, zonă Sv - spații verzi cu rol ambiental și de protecție și zonă Cr - căi de comunicație rutieră, respectiv următorii indicatori urbanistici: POT = 40%; CUT = 0,8; RHmax = P+1, Hmax = 10,0 m.

Art. 3 Prezentul Plan Urbanistic Zonal are valabilitate de 24 luni de la data aprobării prezentei hotărâri.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgoviște, Direcția Urbanism și pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgoviște.

 

 

 

 

                                                              CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                          SECRETARUL GENERAL

                                                                          AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

           dr. Iolanda Marinescu                                       jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

 

 

 

 

 

Nr.   50

Tgv. 27.02.2020

 Redactat 3 ex.

         cons. DAPL Mariana Luminița Ungureanu