HOTĂRÂRE

privind modificarea și completarea Regulamentului de instituire, colectare și decontare a taxei de habitat

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în sedință ordinară, astăzi, 27.02.2020, având în vedere:

§Referatul de aprobare nr. 7777/21.02.2020;

§Raportul comun nr. 7778/21.02.2020 al compartimentelor  de resort din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului;

§Prevederile art. 484 și 485 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;

§Prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

§Prevederile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare;

§Prevederile Hotărârii nr. 303/18.12.2019 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitar㠔Management Integrat al Deșeurilor în județul Dâmbovița” privind stabilirea și aprobarea cuantumului taxei de habitat, la nivel județean, cu destinația specială de salubrizare pentru anul 2020;

§Prevederile Hotărârii nr. 305/18.12.2019 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitar㠔Management Integrat al Deșeurilor în județul Dâmbovița” de modificare a Hotărârii nr. 291/17.05.2019 privind Metodologia de instituire și colectare a taxei de habitat la nivel județean, cu destinație specială de salubrizare privind stabilirea și aprobarea cuantumului taxei de habitat, la nivel județean, cu destinația specială de salubrizare pentru anul 2020;

§Prevederile H.C.L. nr. 219/2012 privind aprobarea Regulamentului de instituire, colectare și decontare a taxei de habitat;

§Prevederile H.C.L. 454/28.11.2018 privind aprobarea la nivelul Municipiului Târgoviște a cuantumului taxei de habitat cu destinație specială de salubrizare și a nivelului cotizației, pentru anul 2019;

§Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§Prevederile art. 129, alin. (2), lit. b) și alin. (4), lit. c) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019;

       În temeiul art. 139, alin. (3), lit. c) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1), lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. I Articolul 5, alin. 2 al Regulamentului de instituire, colectare  și decontare a taxei de habitat se modifică și va avea următorul cuprins:

„Termenul de plată este ultima zi a celei de a doua luni, următoare celei în care a fost prestat serviciul de salubrizare”.

Art. II Articolul 6 al Regulamentului de instituire, colectare  și decontare a taxei de habitat se modifică și se completează, astfel:

„Art. 6 (1) Sunt scutite de la plata taxei de habitat, persoanele fizice, care se încadrează în prevederile art. 485 alin. (1) lit. a) b) și f) din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare și care au calitatea de proprietar/coproprietar, locuiesc efectiv în acel imobil, iar gospodăriile sunt formate din una sau două persoane, după cum urmează:

a) veteranii de război, văduvele de război și văduvele nerecăsătorite ale veteranilor de război,

b) persoanele prevăzute la art. 1 al Decretului-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificările și completările ulterioare, și persoanele fizice prevăzute la art. 1 din Ordonanța Guvernului nr. 105/1999, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 189/2000, cu modificările și completările ulterioare,    

c) persoanele cu handicap grav sau accentuat, persoanele încadrate în gradul I de invaliditate și reprezentanții legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat și ai minorilor încadrați în gradul I de invaliditate.

(2) Facilitățile fiscale prevăzute la art. 6 alin. (1) nu vor fi suportate din bugetul Consiliului Local al Municipiului Târgoviște.”

Art. III Articolul 7 al Regulamentului de instituire, colectare  și decontare a taxei de habitat se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 7 (1) În cazuri temeinic justificate, se poate hotărî acordarea unor facilități fiscale sau scutiri de la plata taxei de habitat și altor categorii de persoane altele decât cele prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. a) b) și c)  cu aprobarea consiliului local.

(2) În situația în care, prin hotarâre a consiliului local se stabilesc contribuabili care beneficiază de facilități fiscale la plata taxei de habitat, conform alin. (1), sumele respective vor fi suportate de la bugetul local al unității administrative. ”

Art. IV Orice alte prevederi contrare prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea.

Art. V Regulamentul de instituire, colectare și decontare a taxei de habitat cu modificările susmenționate este redat în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. VI Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgoviște, Direcția Economică, Serviciul Impozite și Taxe Locale  și pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgoviște.

 

 

                                                                   CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                          SECRETARUL GENERAL

                                                                          AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

           dr. Iolanda Marinescu                                       jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.   48

Tgv. 27.02.2020

 Redactat 2 ex.

         cons. DAPL Mariana Luminița Ungureanu