HOTĂRÂRE

         privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare

      pentru obiectivul de investiții „Extindere rețea de canalizare pe străzile Valul Cetății și Teilor tronson 2 (ramuri adiacente)

din Municipiul Târgoviște”

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în sedință ordinară, astăzi, 27.02.2020, având în vedere:

§   Referatul de aprobare nr. 7744/21.02.2020;

§   Raportul de specialitate nr. 7745/21.02.2020 al compartimentelor  de resort din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului;

§  Prevederile Legii nr. 50/1991 referitoare la autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 10/1995 referitoare la calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile Legii nr. 481/2004 privind protecția civilă, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile H.G nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conâinutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile H.G. nr. 300/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru șantierele temporare sau mobile, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile H.G. nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, republicat, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile Ordinului 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile Ordinului nr. 534/2001 privind aprobarea Normelor tehnice pentru introducerea cadastrului general, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile Ordinului 16/2019 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile furnizate de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară și instituțiile sale subordinate, cu modificările și completările ulterioare; 

§  Normative tehnice și STAS-uri incidente;

§  Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§  Prevederile art. 129, alin. (2), lit. b) și alin. (4), lit. d) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019;

      În temeiul art. 139, alin. (1), coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. ee) și art. 196 alin. (1), lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă Nota conceptuală pentru obiectivul de investiții „Extindere rețea de canalizare pe străzile Valul Cetății și Teilor tronson 2 (ramuri adiacente) din Municipiul Târgoviște”, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă Tema de proiectare pentru obiectivul de investiții „Extindere rețea de canalizare pe străzile Valul Cetății și Teilor tronson 2 (ramuri adiacente) din Municipiul Târgoviște”, conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Finanțarea obiectivului de investiții se va realiza din Bugetul Local.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgoviște, Direcția Managementul Proiectelor, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgoviște.

 

 

                                                          CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                        SECRETARUL GENERAL

                                                                          AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

           dr. Iolanda Marinescu                                      jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

 

 

 

Nr.   46

Tgv. 27.02.2020

 Redactat 2 ex.

         cons. DAPL Mariana Luminița Ungureanu