HOTĂRÂRE

privind aprobarea investiției

„Extindere rețea de gaze naturale pe strada Crizantemei,

 Municipiul Târgoviște, județul Dâmbovița”

 

    Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în sedință ordinară, astăzi, 27.02.2020, având în vedere:

§Referatul nr. 6608/14.02.2020 al Primarului Municipiului Târgoviște;

§Raportul comun nr. 6609/14.02.2020 al compartimentelor  de resort din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului;

§Cererile formulate de cetățeni, prin care se solicită implicarea financiară a Municipiului Târgoviște, pentru extinderea sistemului de distribuție gaze naturale pe strada Crizantemei, localitatea Târgoviște, județul Dâmbovița;

§Legea nr. 123/2012 a energiei electrice și a gazelor naturale, cu modificările și completările ulterioare;

§Legea nr. 346/2007 privind măsuri pentru asigurarea siguranței în aprovizionarea cu gaze naturale;

§Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

§H.G. nr. 300/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru șantierele temporare sau mobile;

§Ordinul nr. 104/2015 pentru aprobarea Procedurii privind elaborarea studiului tehnico-economic în vederea realizării obiectivelor din sectorul gazelor naturale;

§Ordinul nr. 32/2017 pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea la sistemul de distribuție a gazelor naturale, cu modificările și completările ulterioare;

§Decizii A.N.R.E., reglementări tehnice și standard de performanță în vigoare;

§Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§  Prevederile art. 129, alin. (2), lit. b) și alin. (4), lit. d) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019;

      În temeiul art. 139, alin. (1), coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. ee) și art. 196 alin. (1), lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă proiectul de investiție „Extindere rețea de gaze naturale pe strada Crizantemei, Municipiul Târgoviște, județul Dâmbovița”.

Art. 2 Se aprobă încheierea contractului de cofinanțare prin care se cedează în folosința Societății Distrigaz Sud Rețele investiția „Extindere rețea de gaze naturale pe strada Crizantemei, Municipiul Târgoviște, județul Dâmbovița”, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Se mandatează Primarul Municipiului Târgoviște, jr. Daniel-Cristian Stan, în vederea semnării Contractului de cofinanțare pentru proiectul de investiție.

Art. 4 Se aprobă execuția lucrării ca urmare a încheierii contractului de cofinanțare prevăzut la articolul 2, pentru acordarea accesului la sistemul de distribuție a gazelor naturale prin extinderea conductei de distribuție, între Societatea Distrigaz Sud Rețele, ENGIE România S.A. și Municipiul Târgoviște.

Art. 5 Valoarea totală stabilită a investiției (strada Crizantemei, în lungime de 309 m.l.) este de 69.675,69 lei cu TVA, defalcată astfel:

       1.393,49 lei cu TVA - investiție suportată de ENGIE România S.A.

       68.282,20 lei cu TVA - investiție suportată de Municipiul Târgoviște.

Art. 6 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgoviște, Direcția Managementul Proiectelor, Direcția Economică și Secretarul General al Municipiului Târgoviște, pentru comunicare.

 

                                                          CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                          SECRETARUL GENERAL

                                                                          AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

           dr. Iolanda Marinescu                                       jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

 

Nr.   44

Tgv. 27.02.2020

 Redactat 2 ex.

         cons. DAPL Mariana Luminița Ungureanu