HOTĂRÂRE

privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Municipal Târgoviște în consiliile de administrație ale unităților școlare

 din Municipiul Târgoviște

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în sedință ordinară, astăzi, 27.02.2020, având în vedere:

§ Referatul de aprobare nr. 7746/21.02.2020;

§ Raportul comun nr. 7747/21.02.2020 al compartimentelor  de resort din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului;

§ Prevederile art. 96, alin. (2) din Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile art. 4 și 8 din Metodologia-cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar aprobată prin Ordinul nr. 4619/2014, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile HCL nr. 18/29.01.2018 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Municipal Târgoviște în consiliile de administrație ale unităților școlare din Municipiul Târgoviște;

§Prevederile art. 129, alin. (14) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019;

         În temeiul art. 139, alin. (1) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. ee) și art. 196 alin. (1), lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se desemnează reprezentanții Consiliului Local Municipal Târgoviște în cadrul consiliilor de administrație ale unitățiilor școlare din Municipiul Târgoviște, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2 Orice alte dispoziții contrare prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgoviște, Direcția Administrație Publică Locală, reprezentanții Consiliului Local Municipal Târgoviște în consiliile de administrație ale unităților școlare din Municipiul Târgoviște și pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgoviște.

    

                                       

 

                                                         CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                          SECRETARUL GENERAL

                                                                          AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

           dr. Iolanda Marinescu                                        jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

 

 

 

 

Nr.   41

Tgv. 27.02.2020

 Redactat 2 ex.

         cons. DAPL Diana Ion