HOTĂRÂRE

pentru modificarea HCL nr. 49/26.02.2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul

     ,,Reabilitare termică bloc de locuințe 31, sc. A, str. Radu Popescu”

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință extraordinară, astăzi, 14.02.2020, având în vedere:

§Referatul de aprobare nr. 5419/06.02.2020;

§Raportul comun nr. 5420/06.02.2020 al compartimentelor  de resort din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului;

§Prevederile OUG nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, cu modificările și completările ulterioare;

§Prevederile Normei metodologice de aplicare a OUG nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, cu modificările și completările ulterioare;

§Prevederile OUG nr. 72/2018 pentru stabilirea unor măsuri privind finalizarea lucrărilor de intervenție pentru creșterea performanței energetice la blocurile de locuințe din cadrul Programului național privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, aprobat în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe;

§Devizul general actualizat;

§Prevederile HCL nr. 49/26.02.2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termică bloc de locuințe 31, sc. A, str. Radu Popescu”, cuprinși în completarea Listei de priorități pe anul 2009, cu modificările și completările ulterioare;

§Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște ;

§  Prevederile art. 129, alin. (2), lit. b) și alin. (4), lit. d) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019;

      În temeiul art. 139, alin. (1), coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. ee) și art. 196 alin. (1), lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, adoptă următoarea

 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. I. Se modifică art. 1 din  HCL nr.  49/26.02.2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termică bloc de locuințe 31, sc. A, str. Radu Popescu”, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează:

„Art.1. (1) Se reactualizează indicatorii economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termică bloc de locuințe 31, sc. A, str. Radu Popescu”,  astfel:

Valoarea investiției:        1.047.235,39 lei (exclusiv TVA)

Valoarea C+M:                   850.436,42 lei (exclusiv TVA).

           (2) Se aprobă finanțarea integrală de la bugetul local a sumei de 228.264,42 lei (exclusiv TVA) din valoarea C+M actualizată, reprezentând lucrări rest de executat suplimentare”.

Art. II  Orice alte prevederi contrare prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea.

Art. III. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgoviște, Direcția Managementul Proiectelor, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgoviște.

 

 

                                                         CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                          SECRETARUL GENERAL

                                                                          AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

           dr. Iolanda Marinescu                                    jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

 

 

 

Nr.   37

Tgv. 14.02.2020

 Redactat 2 ex.

         cons. DAPL Diana Ion