HOTĂRÂRE

privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor aferente proiectului

„Completarea parcului auto din Municipiul Târgoviște prin achiziționarea de vehicule ecologice destinate transportului public urban” SMIS 127388 în conformitate cu ultima formă a bugetului  rezultat în urma etapei de evaluare și selecție

Axa prioritară 4 – Sprijinirea dezvoltării urbane durabile,

Prioritatea de investiții 4e – Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare, Obiectivul specific 4.1 – Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă, în cadrul Programului Operațional Regional (POR) 2014-2020

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință extraordinară, astăzi, 14.02.2020, având în vedere:

§Referatul de aprobare nr. 5593/07.02.2020;

§Raportul comun nr. 5594/07.02.2020 al compartimentelor  de resort din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului;

§Prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§Prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§Prevederile art. 44, alin. (1) din Legea nr. 273/2006 a finanțelor publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

§Prevederile H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul - cadru al documentațiilor tehnico - economice aferente obiectivelor / proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

§Prevederile Ordinului nr. 3729/21.07.2017 pentru aprobarea Ghidului solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu nr. POR/2017/4/4.1/1, Obiectivul specific 4.1 – Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă;

§Prevederile Ordinului nr. 1862/05.06.2019 pentru modificarea Ghidului solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu nr. POR/2017/4/4.1/1, Obiectivul specific 4.1 – Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă, aprobat prin Ordinul Ministrului delegat pentru fonduri europene nr. 3729//21.07.2017.

§ Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 129, alin. (2), lit. b) și alin. (4), lit. d) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019;

                În temeiul art. 139, alin. (1), coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. ee) și art. 196 alin. (1), lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, adoptă următoarea

                                      

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1. Se aprobă proiectul ,,Completarea parcului auto din Municipiul Târgoviște prin achiziționarea de vehicule ecologice destinate transportului public urban” SMIS 127388  în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4, Prioritatea de investitii 4e, Obiectiv specific 4.1.

Art. 2. Se aprobă valoarea totală a proiectului (cererii de finanțare) ,,Completarea parcului auto din Municipiul Târgoviște prin achiziționarea de vehicule ecologice destinate transportului public urban” SMIS 127388, în cuantum de 40.376.206,61 lei (inclusiv TVA), din care valoare totală eligibilă 36.135.406,61 lei  (inclusiv TVA) și valoare totală neeligibilă 4.240.800,00 lei (inclusiv TVA).

Art. 3. Se aprobă contribuția proprie în proiect, în cuantum de 4.963.508,13 lei, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 722.708,13 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului ,,Completarea parcului auto din Municipiul Târgoviște prin achiziționarea de vehicule ecologice destinate transportului public urban” SMIS 127388.

Art. 4. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului ,,Completarea parcului auto din Municipiul Târgoviște prin achiziționarea de vehicule ecologice destinate transportului public urban” SMIS 127388, pentru implementarea proiectului în condiții optime, se vor asigura din bugetul local al Municipiului Târgoviște.

Art. 5. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

Art. 6. Se împuternicește domnul Daniel Cristian Stan, Primar al Municipiului Târgoviște, cu domiciliul în Târgoviște,                   , judetul Dambovița și legitimat cu cartea de identitate seria            , nr.             , eliberata de                     , la                    , să semneze toate actele necesare și contractul de finanțare în numele Municipiului Târgoviște.

Art. 7. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgoviște, Direcția Managementul Proiectelor, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgoviște.

Art. 8. Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștința publică prin publicare pe site-ul propriu al Municipiului Târgoviște.

 

 

                                                           CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                          SECRETARUL GENERAL

                                                                           AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

            dr. Iolanda Marinescu                                jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

 

 

 

 

Nr.   36

Tgv. 14.02.2020

 Redactat 2 ex.

cons. DAPL Mariana-Luminița Ungureanu