HOTĂRÂRE

privind închirierea unui spațiu în suprafață de 92 m2 și a nouă săli de clasă situate în incinta Liceului Teoretic I.H. Rădulescu din Municipiul Târgoviște, Bulevardul Unirii nr. 28

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 30.01.2020, având în vedere:

§ Referatul de aprobare nr. 3314/23.01.2020;

§ Raportul de specialitate nr. 3315/23.01.2020 al D.A.P.P.P.;

§ Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 129, alin. (2), lit. c) și alin. (6), lit. a), art. 317, art. 333, art. 338 din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019;

În temeiul art. 139, alin. (3) lit. g) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1), lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă organizarea licitației pentru închirierea, pe o perioadă de 5 ani, a unui spațiu în suprafață de 92 m2 și a nouă săli de clasă, aparținând domeniului public al Municipiului Târgoviște, situate în incinta Liceului Teoretic I.H. Rădulescu din Municipiul Târgoviște, în vederea desfășurării procesului de învățământ, bunuri imobile având următoarele date de identificare:

I.                   Număr de inventar: 1000758;

II.                Adresa: Bulevardul Unirii nr. 28, Târgoviște;

III.             Elemente de identificare: 9 săli de clasă situate la etajul I - corp B, numerotate de la 6B la 14B; spațiu de 92 m2 compus din: cameră secretariat în suprafață de 48 m2 situată la etajul I - corp B, numerotată cu 5B și o cameră pentru desfășurarea orelor de practică/nursing în suprafață de 44 m2, situată la parter - corp B, numerotată cu 1B.     

IV.            Valoare de inventar pentru spațiul de 92 m2: 50.559 lei.

 

Art. 2 Prin Dispoziția Primarului se va constitui comisia de evaluare din componența căreia vor face parte următorii consilieri:

1.     Alexandru Bugyi

2.     George-Florin Ionete

3.     Mariana-Georgeta Negoescu

  Art. 3 Prețul de început al licitației este de :

a.      Pentru spațiul de 92 m2 = 36 lei/m2/lună;

b.     Pentru cele 9 săli de clasă: 30 lei/oră/clasă.

Art. 4 La prețurile stabilite prin licitație se vor adăuga cotele părți din cheltuielile cu utilitățile.

Art. 5 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primarul Municipiului Târgoviște, D.A.P.P.P., Direcția Administrație Publică Locală, comisia ce va fi constituită și pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgoviște.

                                           

 

 

                                                CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                          SECRETARUL GENERAL

                                                                           AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

        prof. Ana-Maria Gheorghe                             jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

 

 

 

 

Nr.   29

Tgv. 30.01.2020

 Redactat 2 ex.

          cons. DAPL Horațiu-Radu Maniți