HOTĂRÂRE

   privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal

  „Construire două locuințe colective P+7 cu spații comerciale la parter”, Bdul. Unirii, nr. 6,  Municipiul Târgoviște, Județul Dâmbovița, beneficiar EPSOLGAZ S.R.L.

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 30.01.2020, având în vedere:

§ Referatul de aprobare nr. 2622/21.01.2020;

§ Raportul de specialitate nr. 2623/21.01.2020 al Arhitectului Șef al Municipiului Târgoviște privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal   „Construire două locuințe colective P+7 cu spații comerciale la parter”, Bdul. Unirii, nr. 6,  Municipiul Târgoviște, Județul Dâmbovița, beneficiar EPSOLGAZ S.R.L. ;

§  Prevederile art. 47 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile Ordinului 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, cu modificările și completările ulterioare;

§  Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§Prevederile art. 129, alin. (2), lit. c) și alin. 6, lit. c) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019;

       În temeiul art. 139 alin. (3), lit. e) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1), lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, adoptă următoarea

 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal „Construire două locuințe colective P+7 cu spații comerciale la parter”, Bdul. Unirii, nr. 6,  Municipiul Târgoviște, Județul Dâmbovița, beneficiar EPSOLGAZ S.R.L.

Art. 2 Se stabilesc încadrarea funcțională în UTR 29, funcțiunea dominantă LC – locuire colectivă/semicolectivă/spații de cazare în regim hotelier, respectiv următorii indicatori urbanistici: POTmax= 40%; CUTmax = 2,40; ; Hmax = 28,0 m.

Art. 3 Prezentul Plan Urbanistic Zonal are valabilitate de 36 luni de la data aprobării prezentei hotărâri.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgoviște, Direcția Urbanism și pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgoviște.

 

 

 

                                                   CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                          SECRETARUL GENERAL

                                                                          AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

        prof. Ana-Maria Gheorghe                             jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

 

 

 

Nr.   23

Tgv. 30.01.2020

 Redactat 3 ex.

         cons. DAPL Diana Ion