HOTĂRÂRE

privind majorarea impozitului datorat

pentru clădirile neîngrijite

 

                  Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 30.01.2020, având în vedere:

§   Referatul de aprobare nr. 3100/23.01.2020;

§   Raportul de specialitate nr. 3101/23.01.2020 al compartimentelor de resort din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului;

§   Prevederile art. 489 alin. 5 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

§   Prevederile pct. 168 din capitolul X al H.G. nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile Dispoziției Primarului nr. 1968/03.07.2017;

§  Somația nr. 5543/25.06.2019 întocmită de Poliția Locală;

§  Nota de constatare (de neconformare) nr. 190/10.01.2020 întocmită de Poliția Locală;

§  Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§  Prevederile art. 129 alin. (2), lit. b) și (4) lit. c) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019;

În temeiul art. 139, alin. (3) lit. c) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1), lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Începând cu 01.01.2020 se majorează cu 500% impozitul datorat de societatea MATRIX DYNAMICS S.R.L. cu sediul în Municipiul Cluj Napoca, str. Paul Chinezu nr. 6, Județul Cluj, pentru clădirile pe care le deține în proprietate în Municipiul Târgoviște, str. Arsenalului nr. 14, Județul Dâmbovița.

                  Astfel, impozitul datorat pentru aceste clădiri, în anul 2020, va fi de 182.022 lei/an (30.337 lei/an inițial).

Art. 2 Serviciul Stabilire, Constatare, Incasare Impozite și Taxe locale din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Târgoviște va opera prezenta majorare în evidențele fiscale, va emite și va comunica decizia de impunere societății MATRIX DYNAMICS S.R.L.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgoviște, Direcția Economic㠖 Serviciul Stabilire, Constatare, Incasare Impozite și Taxe locale și pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgoviște.

 

 

 

 

                                               CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                          SECRETARUL GENERAL

                                                                          AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

        prof. Ana-Maria Gheorghe                             jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.   21

Tgv. 30.01.2020

 Redactat 2 ex.

         cons. DAPL Horațiu-Radu Maniți