HOTĂRÂRE

privind aprobarea Acordului de cooperare dintre Municipiul Târgoviște și Județul Dâmbovița, în vederea participării comune la Târgul de Turism al României ce se va desfășura la ROMEXPO - București, în perioada 20 - 23 februarie 2020

 

 Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 30.01.2020, având în vedere:

§ Referatul de aprobare nr. 2803/21.01.2020;

§ Raportul de specialitate nr. 2804/21.01.2020 al compartimentelor de resort din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului;

§ Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 129 alin. (2), lit. e) și alin. (9) lit. c) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019;

În temeiul art. 139, alin. (3) lit. f) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1), lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă încheierea unui Acord de cooperare între Municipiul Târgoviște prin Consiliul Local Municipal Târgoviște și Județul Dâmbovița prin Consiliul Județean Dâmbovița, în scopul participării comune la Târgul de Turism al României ce se va desfășura la ROMEXPO - București în perioada 20 - 23 februarie 2020, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Cota de participare financiară a Municipiului Târgoviște este de 50 % din costurile totale, respectiv 45.867 lei, sumă ce va fi prevăzută în Bugetul de venituri și cheltuieli al Municipiului Târgoviște la Capitolul 67.02. - Cultură, recreere, religie.

Art. 3 Se împuternicește Primarul Municipiului Târgoviște, jr. Daniel-Cristian Stan, în vederea semnării Acordului de cooperare care face obiectul articolului 1 din prezenta hotărâre.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire se obligă Primarul Municipiului Târgoviște, Direcția Managementul Proiectelor, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgoviște.

 

 

 

                                               CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                          SECRETARUL GENERAL

                                                                          AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

        prof. Ana-Maria Gheorghe                             jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

 

 

 

Nr.   16

Tgv. 30.01.2020

 Redactat 2 ex.

         cons. DAPL Horațiu-Radu Maniți