HOTĂRÂRE

privind modificarea statului de funcții al Teatrului Municipal

 “Tony Bulandra” Târgoviște

 

                  Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 30.01.2020, având în vedere:

§ Referatul de aprobare nr. 3075/23.01.2020;

§ Raportul de specialitate nr. 3076/23.01.2020 al Teatrului Municipal “Tony Bulandra” Târgoviște;

§ Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§  Prevederile art. 129 alin. (2), lit. a și (3) lit. c) și art. 610 din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019;

         În temeiul art. 139, alin. (1) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. ee) și art. 196 alin. (1), lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă modificarea statului de funcții al Teatrului Municipal “Tony Bulandra” Târgoviște după cum urmează:

a)     transformarea unui post vacant de muncitor din activitatea specifică  croitor M; G I într-un post de butafor M; G I;

b)    transformarea unui post vacant de regizor scenă M III într-un post de operator lumini S II.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgoviște, Teatrul Municipal “Tony Bulandra” Târgoviște, și pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgoviște.

 

                                                         CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                          SECRETARUL GENERAL

                                                                          AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

        prof. Ana-Maria Gheorghe                             jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

 

 

Nr.   12

Tgv. 30.01.2020

 Redactat 2 ex.

         cons. DAPL Horațiu-Radu Maniți