HOTĂRÂRE

privind închirierea prin licitație publică a terenului în suprafață de 27 m2 situat  în curtea Școlii Gimnaziale Radu cel Mare, str. Radu cel Mare, nr. 12 din Municipiul Târgoviște

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 31.03.2020,  având în vedere:

§  Referatul de aprobare nr. 11917/20.03.2020;

§  Raportul de specialitate nr. 11918/203.03.2020 al Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat;

§  Prevederile anexei 5 h la H.C.L. nr. 283/09.11.2015, republicată în baza H.C.L. nr. 202/19.04.2019 referitoare la indexarea, tinând cont de rata inflației, a taxelor și impozitelor locale în Municipiul Târgoviște pentru anul 2020;

§  Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§  Prevederile art. 129, alin. (2), lit. c) și alin. (6), lit. a), art. 317, art. 332, art. 333, art. 338 din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019;

În temeiul art. 139, alin. (3) lit. g) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1), lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă închirierea prin licitație publică, pe o perioadă de 5 ani, a unui teren în suprafață de 27 m2 aparținând domeniului public al Municipiului Târgoviște, situat  în curtea Școlii  Gimnaziale Radu cel Mare,  în vederea desfășurării activității de comerț, bun imobil având următoarele date de identificare:

Număr de inventar: 7007684;

Elemente de identificare: str. Radu cel Mare, nr. 12, Târgoviște;

Valoare de inventar: 7914 lei.

Art. 2 Se aprobă documentația de atribuire (fișa de date a procedurii, caiet de sarcini, contract de închiriere – cadru, formulare și modele de documente) conform anexelor 1-4 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Prin Decizia Directorului Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat se va constitui comisia de evaluare din componența căreia vor face parte și următorii consilieri:

      Bugyi Alexandru

      Joița Ion

      Ion Neli

Art. 4 Prețul de început al licitației este de 33 lei/m2/lună.

Art. 5 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primarul Municipiului Târgoviște, Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat, comisia ce va fi constituită și pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgoviște.

 

                                               

                                                   CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                             SECRETARUL GENERAL

                                                                            AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

farm. Doina-Nicoleta Boboacă Mihăescu                      jr. Silvia-Elena Stanca

 

 

 

 

Nr.   107

Tgv. 31.03.2020

 Redactat 2 ex.

         cons. DAPL Mariana-Luminița Ungureanu