HOTĂRÂRE

privind închirierea prin licitație publică a terenului în suprafață de 64,91 m2 situat  în Calea Câmpulung, zona blocurilor 31-32 din Municipiul Târgoviște

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 31.03.2020,  având în vedere:

§  Referatul de aprobare nr.11919/20.03.2020;

§  Raportul de specialitate nr. 11920/20.03.2020 al compartimentelor  de resort din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului;

§  Prevederile anexei 5 h la H.C.L. nr. 283/09.11.2015, republicată în baza H.C.L. nr. 202/19.04.2019 referitoare la indexarea, tinând cont de rata inflației, a taxelor și impozitelor locale în Municipiul Târgoviște pentru anul 2020;

§  Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§  Prevederile art. 129, alin. (2), lit. c) și alin. (6), lit. a), art. 317, art. 332, art. 333, art. 338 din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019;

În temeiul art. 139, alin. (3) lit. g) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1), lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă închirierea prin licitație publică, pe o perioadă de 5 ani, a terenului în suprafață de 64,91 m2, format din două loturi de 33,71 m2, respectiv 31,20 m2 aparținând domeniului public al Municipiului Târgoviște, situat în Calea Câmpulung, zona blocurilor 31-32, în vederea desfășurării activității de comerț, bun imobil având următoarele date de identificare:

Număr de inventar: 701085;

Elemente de identificare: Calea Câmpulung, zona blocurilor 31-32, NC 11420, Târgoviște;

Valoare de inventar: 19025 lei.

Art. 2 Se aprobă documentația de atribuire (fișa de date a procedurii, caiet de sarcini, contract de închiriere – cadru, formulare și modele de documente) conform anexelor 1-4 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Prin Decizia Directorului Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat se va constitui comisia de evaluare din componența căreia vor face parte și următorii consilieri:

      Bugyi Alexandru

      Joița Ion

      Ion Neli

Art. 4 Prețul de început al licitației este de 41 lei/m2/lună.

Art. 5 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primarul Municipiului Târgoviște, Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat, comisia ce va fi constituită și pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgoviște.

 

                                               

                                                   CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                             SECRETARUL GENERAL

                                                                            AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

farm. Doina-Nicoleta Boboacă Mihăescu                       jr. Silvia-Elena Stanca

 

 

 

Nr.   104

Tgv. 31.03.2020

 Redactat 2 ex.

         cons. DAPL Mariana-Luminița Ungureanu