HOTĂRÂRE

pentru modificarea H.C.L. nr. 96/13.03.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul: „Eficientizarea energetică prin reabilitarea și consolidarea clădirilor publice din Municipiul Târgoviște, Județ Dâmbovița- Grădinița cu program prelungit Nr. 15”

 

          Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință extraordinară astăzi, 21.01.2020, având în vedere:

§  Referatul de aprobare nr. 1763/16.01.2020;

§  Raportul comun nr. 1764/16.01.2020 al compartimentelor  de resort din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului;

§  Prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, republicată, cu modificările ulterioare;

§  Prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile ulterioare;

§ Prevederile art. 44, alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțelor publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile OUG nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile Ordinului nr. 863/2008 pentru aprobarea Instrucțiunilor de aplicare a unor prevederi din H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile Ordinului nr. 1851/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile Ordinului MDRAPFE nr. 3407/2017 privind aprobarea listei obiectivelor de investiții și sumele alocate pentru finanțarea prin programul PNDL, în perioada 2017-2020;

§ Prevederile HCL nr. 96/13.03.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul: „Eficientizarea energetică prin reabilitarea și consolidarea clădirilor publice din Municipiul Târgoviște, Județ Dâmbovița- Grădinița cu program prelungit Nr. 15”, cu modificările și completările ulterioare;

§  Devizul general actualizat după încheierea actului adițional nr. 5 la contractul de execuție de lucrări;

§ Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§Prevederile art. 129, alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019;

      În temeiul art. 139, alin. (1), coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. ee) și art. 196 alin. (1), lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

Art. I Se modifică articolul 1 din cuprinsul H.C.L. nr. 96/13.03.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul: „Eficientizarea energetică prin reabilitarea și consolidarea clădirilor publice din Municipiul Târgoviște, Județ Dâmbovița- Grădinița cu program prelungit Nr. 15”, ca urmare a actualizării Devizului general, după cum urmează:

Art. 1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul: „Eficientizarea energetică prin reabilitarea și consolidarea clădirilor publice din Municipiul Târgoviște, Județ Dâmbovița- Grădinița cu program prelungit Nr. 15”, astfel:

 

Indicatorii tehnico - economici ai investitiei:

 

1.Valoare totală (INV) , inclusiv TVA: 3.878.337,34 lei din care:

            - construcții montaj (C+M): 2.792.969,08 lei.

 

2. Eșalonarea investiției: (INV/C+M), exclusiv TVA:

- Anul I:  3.264.803,16 /  2.347.032,84 lei

 

AN

An1

lei

Total

3.264.803,16

C+M

2.347.032,84

euro

Total

  683.585,25

C+M

  491.422,29

3. Durata de realizare (luni): 12 luni;

 

 

Capacități (în unități fizice și valorice):

 

Dimensiuni construcție grădiniță

Suprafață teren

4.922 mp

Regim de înălțime

S+P+1E

Supraf.constr. subsol

305,95 mp

Supraf.constr. parter

976,00 mp

Supraf.constr. etaj

930,55 mp

Supraf.desf

1906,55 mp

Supraf.constr.desf

2.212,50 mp

Hmax streasina

+8,80 m zona de acees in pod;

+6,49 m zona de pod

Hmax coama

+9,50 m zona de acees in pod

+8,58 m zona de pod

Categoria de importanta

C

Clasa de importanta

III

 

Alți indicatori specifici domeniului de activitate în care este realizată investiția, dupa caz:

-      Reducerea consumului de energie cu minim 25%.

Art. II Orice alte prevederi contrare prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea.

Art. III Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgoviște, Directia Managementul Proiectelor, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgoviște.

                                

 

                                                          CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                              SECRETARUL GENERAL

                                                                                 AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

        prof. Ana-Maria Gheorghe                                      jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

 

Nr.   10

Tgv. 21.01.2020

 Redactat 2 ex.

          cons. DAPL Diana Ion