HOTĂRÂRE

privind includerea în domeniului public și în domeniul privat al Municipiului Târgoviște a unor bunuri

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi, 06.04.2021, având în vedere:

§ Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 11661/02.04.2021, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. a) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§ Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 11662/02.04.2021, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. b) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile Legii nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată;

§  Prevederile H.C.L. nr. 92/25.02.2021 privind aprobarea încheierii contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local prin atribuire directă în Municipiul Târgoviște;

§  Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 129 alin. (2) lit. c), art. 286 alin. (4) și art. 354 alin. (1) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

      În temeiul art. 139 alin. (3) lit. g) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1. Se aprobă includerea în domeniul public al Municipiului Târgovişte a unui număr de 28 de autobuze hibrid diesel-electric Mercedes-Benz Citaro Hibrid, destinate transportului public urban de călători în Municipiul Târgoviște, ale căror date de identificare sunt înscrise în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă includerea în domeniul privat al Municipiului Târgovişte a echipamentelor și soft-urilor specifice lucrărilor de întreținere, reparații, diagnosticare și reglare pentru autobuze hybrid, ale caror date de identificare sunt înscrise în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Bunurile prevăzute la art. 1 și art. 2, se transmit pe bază de proces-verbal, ca bunuri de retur, către Societatea Servicii Publice Municipale Târgovişte S.R.L, în calitate de operator al serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate în Municipiul Târgovişte, în cadrul Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciului de Transport Public Local prin atribuire directă nr. 7648/04.03.2021.

Art. 4. Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public şi domeniului privat al Municipiului Târgovişte, aprobat conform H.C.L nr. 156/2014  şi H.C.L nr. 157/2014, se modifică în mod corespunzător.

Art. 5. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgoviște, Societatea Servicii Publice Municipale Târgoviște, Direcţia Economică - Compartimentul Evidenţa Patrimoniului şi pentru comunicare, Secretarul General Municipiului Târgovişte.

 

 

 

                                                             CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                          SECRETARUL GENERAL

                                                                          AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

           jr. Cătălin Rădulescu                                      jr. Chiru-Cătălin Cristea

        

                 

 

 

 

 

 

Nr.   120

Tgv. 06.04.2021

 Redactat 3 ex.

         cons. DAPL Mariana-Luminița Ungureanu