H O T A R A R E

privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al

Consiliului Local Municipal Targoviste pentru anul 2010

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară, astăzi 12.03.2010, având în vedere:

§    Raportul de specialitate al Direcţiei economice – Serviciul Contabilitate privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2010;

§    Ordinul Ministerului Administraţiei şi Internelor nr. 34/2010 privind alocarea sumelor în vederea compensării creşterilor neprevizionate ale preţurilor combustibililor utilizaţi pentru producerea energiei  termice furnizate populaţiei în sistem centralizat,

§    Legea 273/2006 privind finanţele publice locale,

§    Legea 500/2002 privind finanţele publice,

§    Hotărârea Consiliului Local Târgovişte nr. 108/26.02.2010 privind majorarea capitalului social al SC Compania de Apă Târgovişte

§    Legea nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice la nivelul instituţiilor şi autoritarilor publice ale administraţiei locale,

§    Ordinul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale/ Ministerul Finanţelor Publice nr. 32/42 din 11.01.2010 pentru monitorizarea şi controlul aplicării prevederilor Legii cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice la nivelul instituţiilor şi autoritarilor publice ale administraţiei locale,

§    Ordonanţa de Urgenta a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la reglementarea unor masuri financiar fiscale;

§    Hotărârea Consiliului Local Târgovişte nr.436/10.12.2009 privind aprobarea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2010.

§    Adresa Ministerului Finanţelor Publice nr. 375188/07.01.2010

§    adresa Direcţiei Generale a Finanţelor Publice  nr. 7258/7181/16.02.2010,

§    Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului nr. 1032/16.02.2010 privind aprobarea Programului National multianual privind creşterea performantei energetice la blocurile de locuinţe, cu finanţare în anul 2010,

§    adresa Ministerului Dezvoltării Regionale şi Locuinţei 11349/15.05.2009 .

§    Legea 396/2006 privind acordarea unui sprijin financiar   la constituirea familie;

§    Legea 482/2006 privind acordarea de trusouri  pentru nou-născuţi;

§    Legea 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile pentru activităţi non profit de interes general,

§    HCL 24/28.01.2010 privind utilizarea disponibilului din fondul de rulment.

§    HCL 200/26.05.2009 privind aprobarea contractării unei finanţări rambursabile interne în valoare de 12.883.000 de la CEC BANK SA.

§    HCL 425/09.11.2009  privind aprobarea contractării unei finanţări rambursabile interne în valoare de 10.000.000 de la BANCA COMERCIALA ROMANA SA

§    Prevederile Legea 273/2006 a finanţelor publice locale;

§    Prevederile art. 36 alin. 2 lit. “b” si alin. 4 lit. „a” din Legea nr. 215/2001, republicata

§    In temeiul art. 45, alin. 2 lit. „a” din Legea nr. 215/2001, privind Administratia Publica Locala, republicata

H O T A R A S T E :

Art. 1  Se aproba Bugetul de venituri si cheltuieli al Consiliului Local Municipal Targoviste pe anul 2010 conform anexei nr 1, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2 Se aproba Lista obiectivelor de investitii pe anul 2010 conform anexei 2, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 3 Se aproba Bugetul  Institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii pe anul 2010 conform anexei 3, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 4 Se aproba Bugetul  Creditelor interne pe anul 2010 conform anexei 4, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 5 Se aproba Bugetul Veniturilor si cheltuielilor evidentiate in afara bugetului local pe anul 2010 conform anexei 5, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 6 Se aproba bugetele institutiilor din subordinea Consiliului Local Targoviste, finantate din bugetul local, conform anexei nr 6, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.7 Se aproba Bugetul Institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii pe anul 2010 conform anexei 7, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.8  Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia Economică - Serviciul Contabilitate şi Secretarul municipiului Târgovişte pentru comunicare.

                     

   Nr. 33 

   Tgv.12.03.2010