HOTĂRÂRE

privind aprobarea contractării unei finanţări rambursabile

interne în valoare de 18.571.000 lei de la

CEC BANK S.A – Sucursala Târgovişte

 

        În temeiul prevederile art. 36, alin. (2) şi alin. (4), lit. „b” , ale art. 45, alin. 2, art. 63, alin.1, lit. „c” şi alin. 4, lit. „c”, precum şi ale art. 115, alin. 1, lit. „b”,alin.3, 5 şi 6 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată;

§  Având în vedere prevederile O.U.G nr. 64/2007 privind datoria publică, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale cap. IV din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele ale Hotărârii Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componenţa şi funcţionarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Ţinând seama de prevederile art. 41, alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Luând în considerare prevederile art. 9, pct. 8 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;

§  Tinând seama de prevederile art. 942 şi următoarele din Codul Civil, referitoare la contracte sau convenţii ;

§  Luând acte de :

a)    Referatul de aprobare prezentat de către primarul Municipiului Târgovişte în calitatea sa de iniţiator, înregistrat sub nr. 12829/15.05.2015;

b)   Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat sub nr. 12829/15.05.2015.

§  Constatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea investiţiilor publice de interes local a căror documentaţie tehnico – economică a fost aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 420/09.11.2009 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice a proiectului “Complex Turistic de Nataţie Târgovişte” şi asigurarea tuturor resurselor financiare necesare implementării proiectului;

Consiliul Local al Municipiului Târgovişte adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. Se aprobă contractarea unei finanţări rambursabile interne în valoare de 18.571.000 lei de la CEC BANK SA - SUCURSALA TÂRGOVIŞTE, cu o maturitate  de 128 de luni.

Art. 2. Contractarea finanţării rambursabile prevazute la art. 1 se face pentru finanţatea obiectivului « Complex Turistic de Nataţie Târgovişte » a cărui documentaţie a fost aprobata conform HCL nr. 420/09.11.2009 cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 3. Din bugetul local al Municipiului Târgovişte se asigură integral plata:

   a) serviciului anual al datoriei publice locale;

   b) oricăror impozite şi taxe aferente realizării obiectivelor de investiţii de interes local;

   c) alte cheltuieli neeligibile ale finanţării rambursabile mentionate la art. 1.

 

 

 

 

 

 

 

Art. 4. Garantarea finanţării rambursabile contractate de la CEC BANK SA - SUCURSALA TÂRGOVIŞTE se asigură integral din veniturile proprii ale bugetului local.

Art. 5. (1) Pe întreaga durată a serviciului datoriei publice locale, ordonatorul principal de credite are obligaţia publice pe pagina de internet a Municipiului Târgovişte următoarele date:

   a) hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, precum şi orice modificări şi/sau completări ale acesteia;

   b) valoarea finanţării rambursabile contractate în valuta de contract;

   c) gradul de îndatorare a Municipiului Târgovişte;

   d) durata serviciului datoriei publice locale, cu precizarea perioadei de graţie şi a perioadei de rambursare a finanţării rambursabile;

   e) dobânzile, comisioanele şi orice alte costuri aferente fiecărei finanţări rambursabile;

   f) plaţile efectuate din fiecare finanţare rambursabilă.

   (2) Datele prevazute la alin. (1) se actualizează în prima decadă a fiecărui trimestru pentru trimestrul expirat, sub sancţiunile prevăzute de lege.

Art. 6. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Târgovişte cu semnarea contractului de credit între Municipiul Târgovişte şi CEC BANK SA - SUCURSALA TÂRGOVIŞTE.

Art. 7. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Municipiului Târgovişte.

Art. 8. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul Secretarului Municipiului Târgovişte, în termenul prevăzut de lege, primarului Municipiului Târgovişte şi prefectului judeţului Dâmboviţa şi se aduce la cunoştinţă publică prin publicarea pe pagina de internet www.pmtgv.ro

 

                    

 

 

 

                                                                                    VIZAT DE LEGALITATE

          PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                SECRETARUL MUNICIPIULUI,

                 prof. Honorius Moţoc                                 jr. Chiru Cătălin Cristea

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Nr.   126

  Tgv. 18.05.2015

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului creditelor interne pe anul 2015

     Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi, 18.05.2015, având în vedere:

§       Raportul de specialitate al Direcţiei Economice nr. 12195/15.05.2015 privind aprobarea bugetului creditelor interne pe anul 2015;

§       Prevederile HCL nr. 126/18.05.2015 referitoare la aprobarea contractării unei finantari rambursabile de la CEC BANK SA Sucursala Targoviste;

§       Prevederile Legii nr. 273/2006 referitoare la finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

§     Prevederile art. 36, alin. 4 lit. „a” din Legea Administraţiei Publice Locale,  nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

       În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „a” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

H O T Ă R Ă R E :

 

Art. 1  Se aprobă bugetul creditelor interne pe anul 2015, conform anexei 1 care face parte integrantă din prezenta.

Art. 2  Se aprobă Lista obiectivelor de investiţii finantate din credite interne , conform anexei 2 care face parte integrantă din prezenta

Art. 3 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia Economică, Serviciul Contabilitate şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.

 

 

 

                                                                                    VIZAT DE LEGALITATE

          PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                SECRETARUL MUNICIPIULUI,

                 prof. Honorius Moţoc                                 jr. Chiru Cătălin Cristea

 

 

 

 

 

 

 

 

  Nr.   127

  Tgv. 18.05.2015

HOTĂRÂRE

privind asocierea dintre Municipiul Târgovişte și Clubul Sportiv Şcolar Târgovişte, în vederea organizării Turneului Final al Campionatului Naţional Feminin de Baschet U 16, în perioada 20 - 24 mai 2015

 

   Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi, 18.05.2015, având in vedere: 

§      Raportul de specialitate nr. 12913 din data de 15.05.2015 al Cabinetului Primarului prin care se propune asocierea dintre Municipiul Târgovişte şi Clubul Sportiv Şcolar Târgovişte în vederea organizării Turneului Final al Campionatului Naţional Feminin de Baschet U 16, în perioada 20 - 24 mai 2015;

§   Adresa Clubului Sportiv Şcolar Târgovişte nr. 680/11.05.2015, înregistrată la Primăria Municipiului Târgovişte sub nr. 12324/12.05.2015;

§   Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „e” şi alin. 7, lit.”a” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

     În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „a” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă asocierea dintre Municipiul Târgovişte şi Clubul Sportiv Şcolar Târgovişte, în vederea organizării la Târgovişte a Turneului Final al Campionatului Naţional Feminin de Baschet U 16, în perioada 20 - 24 mai 2015.

Art. 2 Se împuternicește Primarul Municipiului Târgoviște, viceprimar jr. Daniel-Cristian Stan să semneze acordul de asociere, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia   Economică şi, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

     

 

                                                                                   VIZAT DE LEGALITATE

          PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                SECRETARUL MUNICIPIULUI,

                 prof. Honorius Moţoc                                 jr. Chiru Cătălin Cristea

 

 

 

 

 

  Nr.   128

  Tgv. 18.05.2015

HOTĂRÂRE

privind stabilirea limitelor mandatului reprezentantului

Municipiului Târgovişte în Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor

     la S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE - DÂMBOVIŢA S.A.

 

      Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi, 18.05.2015, avand in vedere:

§     Adresa S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE-DÂMBOVIŢA S.A, nr. 17528/18.05.2015, înregistrată la Primăria Municipiului Târgovişte sub nr. 13102/18.05.2015;

§       Prevederile HCL nr. 149/2007 privind transformarea R.A.G.C. Târgovişte în S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE-DÂMBOVIŢA S.A., cu modificările şi completările ulterioare;

§       Prevederile art. 125 alin (1) din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§       Prevederile art. 4, alin. 1, lit. d din O.G. nr. 26/2013 privind intarirea discilinei financiare la nivelul operatorilor economici la care statul sau unitatile administrativ–teritoriale sunt actionari majoritari, cu modificarile și completarile ulterioare ;

§       Prevederile art. 36, alin. 2, lit.”a” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

   În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă limitele mandatului reprezentantului Municipiului Târgoviste în Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor la S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE-DÂMBOVIŢA S.A., din data de 20.05.2015, în care se vor supune spre aprobare punctele de pe ordinea de zi, potrivit procurii speciale prevăzute în Anexa 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgovişte, reprezentantul Municipiului Târgovişte în A.G.A. la S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE-DÂMBOVIŢA S.A., dl. Ciocîrlan Adrian - Dumitru  şi, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte.    

                                                                                                           

                                                                                   VIZAT DE LEGALITATE,

     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                  SECRETARUL MUNICIPIULUI,

            prof. Honorius Moţoc                                    jr. Chiru Cătălin Cristea

       

 

    Nr.   129

     Tgv. 18.05.2015

     Red. U.M./2 ex.

Targoviste 130011, Str. Revolutiei nr. 1-3, Tel. (0245) 613928, (0245) 611378

Fax (0245)217951

 

 

 

Municipiul Târgovişte                                  Anexa nr. 1 la H.C.L nr. 129/18.05.2015

Consiliul Local                                                                                                                    

 

 

 

                                                  PROCURA SPECIALĂ

pentru participarea la Şedinţa Adunării Generale Extraordinare din data 20.05.2015 a S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE–DÂMBOVIŢA S.A.

 

 

 

Municipiul Târgovişte, prin Consiliul Local, MANDATEAZĂ pe reprezentantul său numit prin HCL nr. 213/14.08.2014, CIOCÎRLAN ADRIAN - DUMITRU, fiul lui Dumitru şi Maria, născut la data de 04.11.1989, domiciliat în Târgovişte, str. Dr. Benone Georgescu, nr. 9, posesor al C.I. seria DD nr. 514357 eliberata de SPCLEP Târgovişte la data de 10.11.2010 să exercite dreptul de vot aferent acţiunilor deţinute şi înregistrate în Registrul Acţionarilor la sfârşitul zilei de 18.05.2015  pentru punctele de pe ordinea de zi, astfel:

 

 

1.      Să aprobe încheierea şi executarea amendamentului nr. 1 (Actului adiţional nr. 1) la contractul de credit.

 

     Pentru  _____X______         Împotrivă____________       Abţinere___________

 

2.      Să aprobe proiectul amendamentului nr. 1 (Actului adiţional nr. 1) la contractul de credit.

 

     Pentru  ____X_______         Împotrivă____________       Abţinere___________

 

3.      Să împuternicească directorul general al societăţii să semneze amendamentului nr. 1 (Actului adiţional nr. 1) la contractul de credit.

 

     Pentru  ____X_______         Împotrivă____________       Abţinere___________

 

 

 

                                                                                VIZAT DE LEGALITATE,

     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                  SECRETARUL MUNICIPIULUI,

            prof. Honorius Moţoc                                    jr. Chiru Cătălin Cristea