Nr. 17568/DosVI/18.07.2014

 

PRIMARIA MUNICIPIULUI TÂRGOVIŞTE

Str. Revoluţiei nr. 1-3, Târgovişte

 

A N U N ŢĂ

 

organizarea  concursului  pentru  ocuparea funcţiei contractuale de execuţie -

inspector de specialitate, grad profesional debutant, vacantă în cadrul Serviciului Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor al Municipiului Târgovişte

 

CONDIŢII GENERALE:

- conform art. 3 din Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, aprobat prin H.G. nr. 286/2011

 

CONDIŢII SPECIFICE:

- studii universitare de licenţă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă 

- abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare:

*capacitate de comunicare

*disponibilitate de lucru în echipă

*rezistenţă crescută la stres şi autocontrol

*stil concis şi precis în identificarea problemelor şi definirea lor

*profesionalism, imparţialitate, independenţă, integritate morală, cinste, corectitudine, transparenţă în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu

*loialitate faţă de instituţie şi legile ţării

 

            DOSARUL DE ÎNSCRIERE:

            Adeverinţa care atestă starea de sănătate va conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

Candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

 
DATA LIMITĂ A DEPUNERII  DOSARELOR DE INSCRIERE: În termen de 10 zile lucrătoare de la data afişării anunţului, la Serviciul Resurse Umane, Relaţii Externe şi Relaţii Publicul (01.08.2014)

DATA  CONCURSULUI:      

       -  2 septembrie 2014 orele 10:00 -proba scrisă

       - 4 septembrie 2014 orele 14:00 –proba de interviu.

 

LOCUL  CONCURSULUI: -Sediul Primăriei Municipiului Târgoviste, str. Revoluţiei nr.1-3

INFORMATII SUPLIMENTARE SE POT OBTINE LA SERVICIUL RESURSE UMANE  TEL: 0245613928/117 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFIA :

1.      Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cap. I-IV

2.      Legea 53/2003-Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare, Titlurile I-IV

3.      Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice

4.      O.G. nr. 84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, modificată şi completată

5.      O.U.G. nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, cu modificările şi completările ulterioare

6.      Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, cu modificările si completările ulterioare

7.      Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date

8.      O.G. nr. 33/2002 privind reglementarea eliberării certificatelor şi adeverinţelor de către autorităţile publice centrale şi locale

9.      Legea nr. 16/1996 privind Arhivele Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare

10.  Instrucţiuni privind activitatea de arhivă la creatorii şi deţinătorii de documente, aprobate de conducerea Arhivelor Naţionale prin Ordinul de zi nr. 217/23 mai 1996